اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

7:21:41 AM 1400 / 02 / 22
 

برنامه عملیاتی گروه پرستاری

 دانشکده پرستاری و مامایی

سال 1399

 

عنوان رشته:پرستاری( داخلی جراحی، سالمندی، مراقبت ویژه)

دوره:کارشناسی ارشد ناپیوسته

Master Science in Nursing (MSN)

 

برنامه عملیاتی گروه پرستاری در سال 1399 با توجه به برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و براساس اسناد بالادستی نظام آموزش عالی و با نگاه به راهبردهای و سیاست های حاوی وزارت متبوع  و با مشارکت حداکثری گروه های آموزشی تدوین و در تاریخ ...... به تصویب رسید.

ذینفعان: هیأت برد پرستاری، هیات علمی پرستاری، نظام پرستاری، مسئولین بیمارستانها و مراکز آموزشی، بیمه ها و دانشجویان

 

تعریف رشته:

کارشناسی ارشد پرستاری( داخلی جراحی، سالمندی، مراقبت ویژه) شاخه ای از رشته پرستاری است که به تربیت پرستاران متبحر، آگاه، توانمند و متعهد به مراقبت از بیماری های در مواجهه با مشکلات و بیماری های داخلی و جراحی، بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه و سالمندان می پردازد. دانش آموختگان این رشته با بکارگیری رویکرد مراقبت مبتنی بر شواهد، مدجو محور، جامع و جامعه نگر، با تکیه بر اصول اخلاق و ارتباطات انسانی، نیازهای مددجویان را در ابعاد مختلف شناسایی کرده و در سطوح سه گانه پیشگیری به ارائه خدمات تخصصی مراقبتی می پردازد.

 

جایگاه شغلی دانش آموختگان

 • بیمارستانها، مراکز بهداشتی درمانی(شهری و روستایی)
 • مراکز توانبخشی(دولتی و خصوصی)
 • مراکز مراقبت های سرپایی
 • مراکز مراقبت های وِیژه تخصصی و فوق تخصصی
 • مراکز مشاوره و خدمات پرستاری
 • مراکز نگهداری سالمندان و آسایشگاهها
 • مراکز مراقبت تسکینی
 • اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی
 • سایر عرصه های نیازمند مراقبت های پرستاری در جامعه( خانه های سلامت)
 • پژوهشکده ها و مراکز تحقیقات و شرکت های دانش بنیان، مراکز رشد
 • عرصه های طب ورزشی
 • عرصه های نیازمند به مراقبت پستاری از بزرگسالان

 

رسالت رشته

رسالت این رشته تربیت پرستارانی متبحر، توانمند، مسئولیت پذیر، اخلاق مدار و جامع نگر است که با بکار بستن تفکر انتقادی و با تکیه بر کاربرد علوم پرستاری مبتنی بر شواهد ، مددجویان را در سطوح جامعه، مراکز بهداشتی، درمانی و توانبخشی یاری می نماید.