اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

6:33:37 AM 1400 / 02 / 22
 

برنامه عملیاتی گروه پرستاری

 دانشکده پرستاری و مامایی

سال 1399

 

عنوان رشته: کارشناسی پرستاری

Bachelor of Science in nursing

 

برنامه عملیاتی گروه پرستاری در سال 1399 با توجه به برنامه راهبردی دانشگاه علوم پزشکی کاشان و براساس اسناد بالادستی نظام آموزش عالی و با نگاه به راهبردهای و سیاست های حاوی وزارت متبوع  و با مشارکت حداکثری گروه های آموزشی تدوین و در تاریخ ...... به تصویب رسید.

ذینفعان: هیأت برد پرستاری، هیات علمی پرستاری، نظام پرستاری، مسئولین یمارستانها و مراکز آموزشی، بیمه ها و دانشجویان

 

معرفی رشته پرستاری

رشته پرستاری شاخه ای از علوم سلامت است که با ارائه مراقبت های سلامت مبتنی بر دانش و توانمندیهای حرفه ای لازم در راستای تامین، حفظ و ارتقاء سلامت فرد، خانواده و جامعه در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی از پیشگیری تا نوتوانی می پردازد.

 جایگاه شغلی دانش آموختگان

  • بیمارستانها، مراکز بهداشتی درمانی(شهری و روستایی)
  • مراکز توانبخشی(دولتی و خصوصی)
  • مراکز مراقبت های سرپایی
  • مراکز مشاوره و خدمات پرستاری
  • مراکز نگهداری سالمندان و آسایشگاهها
  • مراکز مراقبت تسکینی
  • اورژانس های پیش بیمارستانی و بیمارستانی
  • سایر عرصه های نیازمند مراقبت های پرستاری در جامعه( خانه های سلامت)

رسالت رشته

رسالت برنامه آموزشی کارشناسی پرستاری تربیت دانش آموختگانی است که با تکیه بر دانش روز، مهارت و کارآمدی، ایمان و تعهد، دلسوزس و مهربانی، اخلاق حرفه ای، برقراری ارتباطات موثر حرفه ای، خدمات مراقبت پرستاری مورد نیاز آحاد جامعه را از مرحله پیشگیری تا بازتوانی با روش ها و ابزارهای استاندارد ارائه کنند. این برنامه پرستارانی تربیت می کند که متعهد به یادگیری خوراهبر بوده و در دوره خدمت مرتبا دانش و مهارتشان را در همه ابعاد به روز می کنند.   

با تربیت این نیروها مراقبت مطلوب و اثر بخش از بیماران، کنترل و پیشگیری از عفونتهای بیمارستانی، ایجاد شرایط مناسب روحی و روانی برای بیماران  و نگهداری مناسب از دستگاهها و تجهیزات پزشکی مقدور خواهد بود.