اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:05:59 PM 1401 / 05 / 17
 

برنامه عملیاتی 

دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

 

    برنامه عملیاتی دانشکده در سال 1399-1400
    برنامه عملیاتی دانشکده در سال 1393