اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:28:15 PM 1401 / 05 / 17
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع/رشته

مرتبه علمی

زمینه های پژوهشی

1

 محسن تقدسی

دکترای آموزش پرستاری

دانشیار

تولید و بکارگیری مدل مراقبت از بیماران مزمن، تحقیقات کیفی، کلینیکال ترایال در بمیاران قلبی- عروقی

2

زهره سادات

دکترای آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

دانشیار

مداخلات ارتقاء سلامت، بهداشت باروری و جنسی ، روانسنجی ابزار

3

نگین مسعودی علوی

دکترای آموزش پرستاری

استاد

بیماری های مزمن و سالمندی ، آموزش در پرستاری ، تحقیقات کیفی

4

محسن ادیب حاج باقری

دکترای آموزش پرستاری

استاد

پرستاری، تحقیقات کمی و کیفی، طب مکمل

5

اسماعیل عزیزی فینی

دکترای تخصصی پرستاری

استادیار

پرستاری مراقبت ویژه ، جراحی قلب ، پرستاری در اورژانس

6

محمد افشار

دکترای تخصصی پرستاری

استادیار

دیابت، سرطان، طب مکمل

7

زهرا تقربی

دکترای تخصصی پرستاری

استادیار

درمان های مکمل، طراحی و روانسنجی ابزارهای پژوهشی، تحقیقات کیفی

8

محبوبه کفایی عطریان

دکتری آموزش بهداشت و ارتقای سلامت

استادیار

توانمندسازی خودمراقبتی در بهداشت زنان، بارداری، یائسگی

9

منصور دیانتی

دکترای آموزش پرستاری

استادیار

پرستاری اورژانس و فوریت ها ، پرستاری در بخش های ویژه، آموزش پرستاری

10

فاطمه سادات ایزدی

دکترای آموزش پرستاری

استادیار

سالمندان، بیماری مزمن، تاب آوری، تکنولوژی

11

زهرا سوکی

دکترای مامایی (بهداشت باروری)

استادیار

بهداشت باروری، سلامت جنسی، سلامت روان

12

محبوبه رضایی

دکترای تخصصی پرستاری

استادیار

پرستاری سالمندان، اتاق عمل، کیفیت مراقبت پرستاری

13

ندا میرباقر آجرپز

دکترای تخصصی پرستاری

استادیار

طب مکمل، مراقبت پرستاری، جراحی و مراقبت ویژه

14

معصومه عابدزاده

دکترای پژوهشی مامایی

دانشیار

تروما، بهداشت باروری، اپیدمیولوژی بیماری ها

15

زهرا کریمیان

دکترای مامایی (بهداشت باروری)

استادیار

سلامت جنسی ، سزارین، سلامت زنان

16

معصومه حسینیان

دکترای تخصصی پرستاری

استادیار

سایکولوژی، سالمندی، اطفال

17

خدیجه شریفی

دکترای تخصصی پرستاری

استادیار

سلامت روان، روانشناسی مثبت گرا، سلامت روان زنان

18

مهدیه صابری

دکترای تخصصی پرستاری

استادیار

آموزش پرستاری، پرستاری مراقبت ویژه، ابزارسازی

19

اعظم باقری

دکترای مامایی (بهداشت باروری)

استادیار

مراقبت مامایی، سلامت جنسی، باروری

20

فرزانه صابری

کارشناسی ارشد مامایی

استادیار

مراقبت های پره ناتال، پره اکلامپسی، دیابت بارداری

21

محمد آقاجانی

کارشناسی ارشد روانپرستاری

مربی

بهداشت روان، طب مکمل و جایگزین، کاربرد روان پرستاری در بیماری های مزمن

22

ناهید سرافراز

کارشناسی ارشد مامایی

مربی

سالمندان، روزه داری، عوامل مؤثر بر وزن جنین

23

فاطمه عباس زاده

کارشناسی ارشد مامایی

مربی

زایمان فیزیولوژیک، طب فشاری، نوجوانان

24

صدیقه میرانزاده

کارشناسی ارشد پرستاری

مربی

طب مکمل، پرستاری بزرگسالان و سالمندان

25

علی حاج باقری

کارشناسی ارشد پرستاری

مربی

اورژانس، پرستاری بزرگسالان و سالمندان

26 آزاده صفا کارشناسی ارشد سالمندی مربی سالمندی ، تروما
27 صفورا یداللهی دکترای تخصصی پرستاری استادیار ابزار سازی ، مراقبت های ویژه