اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:40:39 PM 1401 / 05 / 17
 

دروس کارشناسی ارشد ناپیوسته روان پرستاری

نام درس

کد

تعداد

واحد

طرح درس

مدرس

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1223101

1

 

آمار و روش تحقیق پیشرفته

1223102

3

 

اخلاق، حقوق و قانون در روان پرستاری

1223103

5/1

 

نظریه ها ، الگوهای روان پرستاری و کاربرد انها

1223104

2

 

اصول سلامت روان و روان پرستاری

1223108

5/1

 

اصول مشاوره در روان پرستاری

1223109

1

 

 

 

نام درس

کد درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

مدیریت پرستاری در بخشهای روانپزشکی

1223105

5/1

 

روشهای آموزشی

1223106

5/1

 

داروشناسی اختصاصی

1223107

5/1

 

اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبتهای روان پرستاری

1223110

2

 

مداخلات روان پرستاری فردی

1223111

2

 

 

 

نام درس

کد

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

مداخلات روان پرستاری گروهی و خانوادگی

1223112

2

 

مداخلات روان پرستاری کودکان و نوجوانان

1223113

2

 

اختلالات روانی سالمندان و مراقبتهای روان پرستاری

1223114

5/1

 

پرستاری اعتیاد

1223115

1

 

فورریتهای روان پرستاری

1223116

1

 

 

 

نام درس

کد درس

تعداد واحد

 

کارورزی

1223117

6

 
 

پایان نامه

1223118

4