اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:18:12 PM 1400 / 07 / 01
 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی

نام درس

کد

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

رایانه و سیستم اطلاع رسانی پزشکی

1222001

1

 

آمارو روش تحقیق پیشرفته

1222002

3

 

نظریه ها ، الگوهای پرستاری و کاربرد انها

1222004

2

 

اپیدمیولوژی در سالمندی

1222007

2

 

بررسی وضعیت سلامت در سالمندان

1222008

2

 

داروشناسی تخصصی سالمند و طب مکمل

1222009

2

 

 

 

نام درس

کد درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

1222003

2

 

مدیریت در پرستاری در بخشهای بالینی

1222005

5/1

 

روش تدریس و برنامه ریزی درسی

1222006

5/1

طرح درس

دکتر عزیزی

سالمندی سالم و فعال

1222010

2

 

پرستاری سالمندی 2

1222012

3

 

 

 

نام درس

کد

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

پرستاری سالمندی 1

1222011

4

 

پرستاری سالمندی 3

1222013

3

 

ساختارها وسیستمهای مراقبتی ویژه سالمندان

1222014

3

طرح درس

دکتر مسعودی

 

 

نام درس

کد درس

تعداد

واحد

پایان نامه

1222015

4