اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:53:33 PM 1401 / 05 / 17
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کاشان

دانشکده پرستاری و مامایی

سرفصل دروس پرستاری سالمندی - مهر 1400

ترم اول

نام درس

کد

تعداد

واحد

نوع درس

پیشنیاز یا همنیاز

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1222016

1

کمبود

جبرانی

-

آمار و روش تحقیق پیشرفته

1222017

3

کمبود

جبرانی

-

نظریه ها ، الگوها و کاربرد انها در پرستاری از سالمندان

1222019

2

اختصاصی اجباری

-

کاربرد اپیدمیولوژی در پرستاری سالمندی

1222022

2

اختصاصی اجباری

-

بررسی وضعیت سلامت مددجوی سالمند

1222023

2

اختصاصی اجباری

-

مراقبت های پرستاری در دارو درمانی سالمندان

1222024

2

اختصاصی اجباری

-

جمع واحد در ترم

12

 

 

ترم دوم

نام درس

کد

تعداد

واحد

نوع درس

پیشنیاز یا همنیاز

اخلاق ، قانون و روابط حرفه ای

1222018

5/1

اختصاصی اجباری

-

مدیریت و رهبری در عرصه های پرستاری سالمندی

1222020

5/1

اختصاصی اجباری

-

روشهای آموزش به سالمندان سالم و سالمندان ناتوان

1222021

5/1

اختصاصی اجباری

-

سالمندی سالم و فعال

1222025

2

اختصاصی اجباری

23

پرستاری سالمندی  (2) وضعیت روانشناختی، بیماریها و اختلالات روانی

1222027

3

اختصاصی اجباری

22-23-24

مراقبت تسکینی

1222032

1

اختصاصی اختیاری

-

جمع واحد در ترم

5/10

 

 

 

ترم سوم

نام درس

کد

تعداد

واحد

نوع درس

پیشنیاز یا همنیاز

پرستاری سالمندی  (1) بیماریها و اختلالات جسمی عملکردی

1222026

5/3

اختصاصی اجباری

22-23-24

پرستاری سالمندی (3) جنبه های اجتماعی دوره های سالمندی

1222028

5/2

اختصاصی اجباری

22-23

ساختارها وسیستمهای مراقبتی ویژه سالمندان

1222029

5/2

اختصاصی اجباری

18-19-20

طب مکمل و جایگزین

1222033

1

اختصاصی اختیاری

-

جمع واحد در ترم

5/9

 

 

 

ترم چهارم

نام درس

کد درس

تعداد واحد

پایان نامه

1222030

4

جمع واحد

4