اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:06:27 PM 1401 / 05 / 17
 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی کاشان

دانشکده پرستاری و مامایی

سرفصل دروس کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی - مهر 1400

 

ترم اول

نام درس

کد

تعداد

واحد

نوع درس

پیشنیاز یا همنیاز

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1221016

5/1

کمبود

جبرانی

-

آمار پیشرفته در تحقیقات علوم پزشکی

1221017

5/1

کمبود

جبرانی

-

روش تحقیق پیشرفته

1221019

5/2

اختصاصی اجباری

17

نظریه ها ، الگوهای پرستاری و کاربرد انها

1221020

2

اختصاصی اجباری

-

داروشناسی بالینی پرستاری

1221023

5/1

اختصاصی اجباری

-

روشهای پیشرفته پایش سلامت

1221025

2

اختصاصی اجباری

-

جمع واحد در ترم

11

 

 

ترم دوم

نام درس

کد

تعداد

واحد

نوع درس

پیشنیاز یا همنیاز

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

1221018

5/1

کمبود

جبرانی

-

مدیریت خدمات پرستاری در بخشهای بالینی

1221021

1

اختصاصی اجباری

20

پاتوفیزیولوژی

1221024

5/1

اختصاصی اجباری

23

مراقبت از بزرگسالان با اختلالات حاد و مزمن 1

1221026

3

اختصاصی اجباری

23-24-25

نقش پرستار در طب مکمل و طب جایگزین

1221028

1

اختصاصی اجباری

23-24-25

واحد اختیاری

؟

3

اختصاصی اختیاری

23-24-25

جمع واحد در ترم

11

 

 

 

 

ترم سوم

نام درس

کد

تعداد

واحد

نوع درس

پیشنیاز یا همنیاز

روشهای آموزش بالینی

1221022

2

اختصاصی اجباری

-

مراقبت از بزرگسالان با اختلالات حاد و مزمن 2

1221027

3

اختصاصی اجباری

23-24-25

نقش پرستار در پدافند غیرعامل

1221029

5/

اختصاصی اجباری

23-25

کارورزی پرستاری داخلی - جراحی

1221030

2

اختصاصی اجباری

26-27

واحد اختیاری

؟

3

اختصاصی اختیاری

23-24-25

جمع واحد در ترم

5/10

 

 

 

ترم چهارم

نام درس

کد درس

تعداد واحد

پایان نامه

1221031

4

جمع واحد

4

 

 

 

 

                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

دروس اختصاصی اختیاری

مجموعه درس تخصصی

نام درس

کد

تعداد واحد

نوع واحد

نوع درس

پیشنیاز یا همنیاز

پرستاری پیشرفته قلب و عروق

پرستاری پیشرفته در اختلالات قلبی و عروقی 1

1221032

3

5/1 نظری  5/1 کاراموزی

اختصاصی اختیاری

23-24-25

پرستاری پیشرفته در اختلالات قلبی و عروقی 2

1221033

3

5/1 نظری  5/1 کاراموزی

اختصاصی اختیاری

23-24-25

پرستاری پیشرفته ریه

پرستاری پیشرفته در اختلالات تنفسی 1 (هیپوکسمیک)

1221034

3

5/1 نظری  5/1 کاراموزی

اختصاصی اختیاری

23-24-25

پرستاری پیشرفته در اختلالات تنفسی 2 (هیپرکاپنیک)

1221035

3

5/1 نظری  5/1 کاراموزی

اختصاصی اختیاری

23-24-25

پرستاری پیشرفته گوارش، کبد و مجاری صفراوی و پانکراس

پرستاری پیشرفته در اختلالات لوله گوارش

1221036

3

5/1 نظری  5/1 کاراموزی

اختصاصی اختیاری

23-24-25

پرستاری پیشرفته در اختلالات کبد، مجاری صفراوی و پانکراس برونریز

1221037

3

5/1 نظری  5/1 کاراموزی

اختصاصی اختیاری

23-24-25

پرستاری پیشرفته غدد درون ریز و دیابت

پرستاری پیشرفته در اختلالات غدد درونریز

1221038

3

5/1 نظری  5/1 کاراموزی

اختصاصی اختیاری

23-24-25

پرستاری دیابت

1221039

3

5/1 نظری  5/1 کاراموزی

اختصاصی اختیاری

23-24-25

پرستاری پیشرفته کلیه و مجاری ادراری - تناسلی

پرستاری پیشرفته در اختلالات عملکردی کلیه (نفرولوژی)

1221040

3

5/1 نظری  5/1 کاراموزی

اختصاصی اختیاری

23-24-25

پرستاری پیشرفته در اختلالات کلیه، مجاری ادراری وتناسلی(ارولوژی)

1221041

3

5/1 نظری  5/1 کاراموزی

اختصاصی اختیاری

23-24-25

پرستاری پیشرفته آنکولوژی

اصول پایه انکولوژی

1221042

3

5/1 نظری  5/1 کاراموزی

اختصاصی اختیاری

23-24-25

پرستاری پیشرفته انکولوژی

1221043

3

5/1 نظری  5/1 کاراموزی

اختصاصی اختیاری

23-24-25

پرستاری پیشرفته سیستم عصبی –عضلانی

پرستاری پیشرفته اختلالات حاد سیستم عصبی –عضلانی

1221044

3

5/1 نظری  5/1 کاراموزی

اختصاصی اختیاری

23-24-25

پرستاری پیشرفته اختلالات مزمن سیستم عصبی –عضلانی

1221045

3

5/1 نظری  5/1 کاراموزی

اختصاصی اختیاری

23-24-25

 

 

*(دانشجو باید 6 واحد از دروس فوق (یک مجموعه) را متناسب با موضوع پایان نامه مورد نظر و با موافقت استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده بگذراند.)