اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:29:15 PM 1400 / 07 / 01
 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی

نام درس

کد

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1221101

1

 

آمار و روش تحقیق پیشرفته

1221102

3

 

نظریه ها ، الگوهای پرستاری و کاربرد انها

1221104

2

 

داروشناسی اختصاصی

1221107

5/1

 

پاتوفیزیولوژی

1221108

5/1

 

پایش وضعیت سلامت بزرگسالان

1221109

2

 

 

 

نام درس

کد درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

1221103

5/1

 

مدیریت خدمات پرستاری در بخشهای بالینی

1221105

5/1

 

پرستاری از اختلالات و بیماریهای حاد داخلی جراحی

1221110

3

 

طب مکمل، طب جایگزینو نقش پرستار در آنها

1221112

5/1

 

 

 

نام درس

کد

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

روشهای آموزش به مددجو

1221106

5/1

 

پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی جراحی

1221111

3

 

پدافند غیرعامل و نقش پرستار دران

1221113

5/

 

پرستاری انکولوژی

1221114

5/1

 

مراقبتهای تسکینی و نقش پرستار در ان

1221115

1

 

 

                                                                           

نام درس

کد درس

تعداد واحد

کارورزی

1221116

6

 

پایان نامه

1221117

4