اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:01:16 AM 1399 / 07 / 07
 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه -  سرفصل جدید

نام درس

کد

تعداد

واحد

طرح درس

مدرس

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1220101

1

 

روش تحقیق پیشرفته

1220102

1.5

طرح درس

دکتر ادیب

آمار

1220103

1.5

 

ارزیابی های تشخیصی

1220104

1

 

قانون ، اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

1220108

1

طرح درس

دکتر ادیب

نظریه ها ، الگوها و مفاهیم پرستاری مراقبتهای ویژه

1220109

1.5

 

روش آموزش به مددجو و خانواده

1220110

1

طرح درس

دکترحسینیان

دارو شناسی اختصاصی

1220111

1

 

مبانی مراقبتهای پرستاری ویژه

1220112

2

طرح درس

دکتردیانتی

 

 

نام درس

کد درس

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه

1220113

1.5

 

کاراموزی مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه

1220114

1

 

مراقبتهای ویژه قلب و عروق

1220115

1.5

 

کاراموزی مراقبتهای ویژه قلب و عروق

1220116

1

 

مراقبتهای ویژه اعصاب و روان

1220117

1.5

 

کاراموزی مراقبتهای ویژه اعصاب و روان

1220118

1

 

مراقبتهای ویژه کلیه و مجاری ادراری و دیالیز

1220120

1

طرح درس

اقای افاضل

کاراموزی مراقبتهای ویژه کلیه و مجاری ادراری و دیالیز

1220121

5/

 

 

 

نام درس

کد

تعداد واحد

طرح درس

مدرس

مراقبتهای ویژه گوارش و جراحی شکم

1220119

1

طرح درس

اقای افاضل

مراقبت های ویژه غدد

1220122

5/

 

مراقبت های ویژه اختلالات چند ارگانی و بیماران با نیازهای خاص

1220123

2

 

کاراموزی مراقبت های ویژه اختلالات چند ارگانی

1220124

1

 

کارورزی

1220125

6

 

 

 

 

نام درس

کد درس

تعداد

واحد

پایان نامه

1220126

4

 

گذراندن دروس کمبود و جبرانی ذیل جهت دانشجویانی که در رشته ها ی غیر پرستاری مثل کارشناسی هوشبری و اتاق عمل

تحصیل کرده اند اجباری است. (ترم اول)

نام درس

کد

تعداد

واحد

نوع درس

مفاهیم پایه پرستاری

1220105

2

کمبود

جبرانی

داخلی جراحی

1220106

3

کمبود

جبرانی

کاراموزی داخلی جراحی

1220107

2

کمبود

جبرانی