اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:13:33 PM 1401 / 05 / 17
 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه -  سرفصل جدید

ترم اول

نام درس

کد

تعداد

واحد

 

نوع درس

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1220101

1

 

کمبود جبرانی

روش تحقیق پیشرفته

1220102

1.5

 

کمبود جبرانی

آمار

1220103

1.5

 

کمبود جبرانی

ارزیابی های تشخیصی

1220104

1

 

کمبود جبرانی

قانون ، اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

1220108

1

 

اختصاصی اجباری

نظریه ها ، الگوها و مفاهیم پرستاری مراقبتهای ویژه

1220109

1.5

 

اختصاصی اجباری

روش آموزش به مددجو و خانواده

1220110

1

 

اختصاصی اجباری

دارو شناسی اختصاصی

1220111

1

 

اختصاصی اجباری

مبانی مراقبتهای پرستاری ویژه

1220112

2

 

اختصاصی اجباری

جمع واحد ترم یک

11.5

 

 

ترم دوم

نام درس

کد درس

تعداد واحد

 

نوع درس

مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه

1220113

1.5

 

اختصاصی اجباری

کاراموزی مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه

1220114

1

 

اختصاصی اجباری

مراقبتهای ویژه قلب و عروق

1220115

1.5

 

اختصاصی اجباری

کاراموزی مراقبتهای ویژه قلب و عروق

1220116

1

 

اختصاصی اجباری

مراقبتهای ویژه اعصاب و روان

1220117

1.5

 

اختصاصی اجباری

کاراموزی مراقبتهای ویژه اعصاب و روان

1220118

1

 

اختصاصی اجباری

مراقبتهای ویژه کلیه و مجاری ادراری و دیالیز

1220120

1

 

اختصاصی اجباری

کاراموزی مراقبتهای ویژه کلیه و مجاری ادراری و دیالیز

1220121

5/

 

اختصاصی اجباری

جمع واحد ترم دو

9

 

 

ترم سوم

نام درس

کد

تعداد واحد

 

نوع درس

مراقبتهای ویژه گوارش و جراحی شکم

1220119

1

 

اختصاصی اجباری

مراقبت های ویژه غدد

1220122

5/

 

اختصاصی اجباری

مراقبت های ویژه اختلالات چند ارگانی و بیماران با نیازهای خاص

1220123

2

 

اختصاصی اجباری

کاراموزی مراقبت های ویژه اختلالات چند ارگانی

1220124

1

 

اختصاصی اجباری

کارورزی

1220125

6

 

اختصاصی اجباری

جمع واحد ترم سه

10.5

 

 

 

ترم چهارم

نام درس

کد درس

تعداد

واحد

پایان نامه

1220126

4

جمع واحد

4

 

 

گذراندن دروس کمبود و جبرانی ذیل جهت دانشجویانی که در رشته ها ی غیر پرستاری مثل کارشناسی هوشبری و اتاق عمل

تحصیل کرده اند اجباری است. (ترم اول)

نام درس

کد

تعداد

واحد

نوع واحد

نوع درس

مفاهیم پایه پرستاری

1220105

2

نظری

کمبود

جبرانی

داخلی جراحی

1220106

3

نظری

کمبود

جبرانی

کاراموزی داخلی جراحی

1220107

2

عملی

کمبود

جبرانی