اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

5:08:51 AM 1399 / 07 / 30
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 75 از 111   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1108
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  

دفاعیه
بررسی تأثیر عصاره بابونه بر پیشگیری از عوارض پوستی استومی

1398 / 07 / 30 -9:34


دفاعیه
بررسی تأثیر بازتاب درمانی بر افسردگی دوران منوپوز

1397 / 12 / 20 -10:39


دفاعیه
بررسی تأثیر لمس درمانی به روش کرانیوساکرال تراپی بر شدت کمردرد مزمن پرستاران

1398 / 02 / 09 -11:39


دفاعیه
بررسی تأثیر تجسم هدایت شده بر کیفیت خواب و اضطراب ........

1398 / 02 / 21 -11:18


دفاعیه
بررسی تأثیر فیلم درمانی گروهی بر استقلال سالمندان .............

1398 / 03 / 19 -8:49


دفاعیه
بررسی تأثیر بکارگیری مدل ارتقای سلامت پندر بر تبعیت از درمان و فشارخون مبتلایان به پرفشاری خون

1398 / 04 / 03 -9:47


دفاعیه
بررسی تأثیر خاطره گویی گروهی بر بی خوابی سالمندان

1398 / 04 / 09 -11:31


دفاعیه
طراحی و روانسنجی ابزار همدلی بین پ.......

1398 / 06 / 06 -8:22


دفاعیه
بررسی تأثیر امیددرمانی گروهی بر کیفیت زندگی سالمندان

1398 / 06 / 16 -9:14


دفاعیه
بررسی رابطه ترس از افتادن با شاخص های عملکردی در سالمندان ...............

1398 / 04 / 29 -11:6