اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

1:55:39 AM 1399 / 07 / 07
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 72 از 110   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1098
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  

دفاعیه
بررسی تأثیر برنامه توانمندسازی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی بر خودکارآمدی در زمینه پیشگیری از پوکی استخوان

1397 / 07 / 07 -10:53


دفاعیه
" بررسی تاثیر شبیه سازی نسبی محیطی بر میزان بروز دلیریوم در بیماران تحت جراحی بای پس عروق کرونر(CABG)"

1396 / 09 / 14 -13:57


دفاعیه
" بررسی تاثیر ویتامین D بر افسردگی در سالمندان شهر کاشان "

1396 / 09 / 18 -9:15


دفاعیه
" بررسی تاثیر برنامه توانمندسازی بر اساس مدل بزنف برسلامت عمومی و خودکارامدی بیماران همودیالیز"

1396 / 10 / 30 -12:4


دفاعیه
" بررسی موانع و تسهیل کننده های مدیریت درد و عوامل مرتبط با آن در بیماران، از دیدگاه پرستاران شاغل در بیمارستان شهید بهشتی کاشان "

1396 / 10 / 21 -12:17


دفاعیه
" بررسی تاثیر تجسم هدایت شده بر اضطراب و کیفیت خواب بیماران همودیالیزی "

1396 / 07 / 15 -13:57


دفاعیه
"بررسی تاثیر عصاره بابونه بر کیفیت خواب سالمندان"

1396 / 08 / 01 -9:28


دفاعیه
" بررسی میزان شیوع ترس از سقوط و عوامل مرتبط با آن در سالمندان شهر کاشان سال 96"

1396 / 12 / 09 -12:1


دفاعیه
"بررسی کیفیت خدمات اورژانسی پیش بیمارستانی در سالمندان دچار حادثه سقوط شهر کاشان در سال 96"

1396 / 12 / 16 -13:17


دفاعیه
" بررسی فراوانی خطا در دادن دارو و عوامل مرتبط با آن در بیمارستان شهید بهشتی کاشان "

1396 / 12 / 21 -11:51