اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

1:05:54 PM 1398 / 12 / 09
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 69 از 100   تعداد اخبار اين گروه خبري: 993
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  

دفاع نهایی
بررسی تأثیر برنامه توانمندسازی بر رفتارهای خودمراقبتی و ........

1398 / 10 / 29 -11:44


دفاع نهایی
بررسی استنشاق اسانس نعنا فلفلی بر کاهش شدت تهوع و استفراغ در.......

1398 / 12 / 04 -13:27


دفاع نهایی
بررسی تأثیر پماد زردچوبه بر زانودرد و کیفیت زندگی ...........

1398 / 10 / 22 -10:55


دفاع شش ماهه
طراحی و اعتباریابی ابزار سنجش صلاحیت فرهنگی پرستاران

1397 / 08 / 02 -14:32


دفاع پروپوزال دکتری
تبیین فرآیند استفاده از شهود در تصمیم گیری بالینی توسط ........

1398 / 01 / 25 -8:46


دفاع از عنوان
دفاع از عنوان

1397 / 02 / 24 -11:0


دفاع از عنوان
" بررسی ارتباط پایبندی به باورهای دینی با اضطراب و افسردگی در بیماران تحت شیمی درمانی"

1394 / 05 / 06 -13:50


دفاع از پروپوزال
"فرایند ارتقاء توانمندسازی حرفه ای در پرستاران شاغل در بخش جراحی بیمارستان شهید بهشتی کاشان: تحقیق عملکردی "

1395 / 04 / 20 -10:31


دفاع از پایان نامه
"طراحی و روان سنجی ابزار کیفیت مراقبتهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه(ICU)"

1393 / 04 / 15 -9:52


دفاع از پایان نامه
" تاثیر خاطره گویی بر نشاط سالمندان"

1393 / 04 / 15 -11:51