اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:18:58 PM 1399 / 01 / 14
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 64 از 101   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1001
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  

دفاعیه
" بررسی تاثیر مدل مراقبت پیگیر بر استرس ، اضطراب و افسردگی بیماران پیوند کلیه شهر کاشان"

1394 / 02 / 13 -12:12


دفاعیه
" بررسی خودکارآمدی بالینی دانشجویان کارآموزی در عرصه پرستاری : روش ترکیبی"

1394 / 03 / 04 -7:53


دفاعیه
« طراحی و روان سنجی ابزار تعیین صلاحیت حرفه ای پرستاران در حیطه مراقبت معنوی سالمندان»

1393 / 06 / 27 -11:14


دفاعیه
مقایسه تصویر ذهنی قبل و بعد از عمل بای پس عروق کرونر و عوامل مرتبط با آن.....

1397 / 09 / 18 -11:51


دفاعیه
تعیین تأثیر اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر رفع موانع ، بر آگاهی، نگرش و قصد انجام دیالیز صفاقی......

1397 / 09 / 05 -12:20


دفاعیه
بررسی کیفیت زندگی جنسی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مراجعه کننده به بخش بازتوانی قلب

1397 / 07 / 21 -12:33


دفاعیه
بررسی تأثیر بسته آموزش بر میزان بروز سوء رفتار با سالمندان بستری توسط پرستاران

1397 / 08 / 12 -12:24


دفاعیه
"مقایسه تأثیر دو روش آموزش چهره به چهره و فیلم آموزشی بر نحوه استفاده ازاسپری های استنشاقی"

1397 / 09 / 24 -15:5


دفاعیه
بررسی رابطه بین آگاهی از اصول ارگونومی و وضعیت ارگونومی .......

1397 / 10 / 22 -8:20


دفاعیه
تعیین اضطراب مرگ سالمندان در دوره بستری و پس از ترخیص ...

1397 / 10 / 09 -12:3