اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

5:17:48 AM 1399 / 07 / 30
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 5 از 111   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1108
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  

کارگاه کنترل عفونت بیمارستانی
قابل توجه کلیه دانشجویان محترم

1395 / 02 / 07 -13:46


کارگاه مهارتهای ارتباطی
(آشنا کردن و توانمندی دانشجویان در زمینه برقراری ارتباط موثر )

1394 / 03 / 02 -9:49


کارگاه زایمان فیزیولوژیک ویژه اعضای محترم هیئت علمی گروه مامایی

1397 / 08 / 27 -11:0


کارگاه زایمان فیزیولوژیک و مدیریت زایمان سخت ویژه ماماهای شاغل در کشور جمهوری اسلامی افغانستان
کارگاه زایمان فیزیولوژیک و مدیریت زایمان سخت ویژه ماماهای شاغل در کشور جمهوری اسلامی افغانستان

1397 / 08 / 30 -10:20


کارگاه زایمان فیزیولوژیک و مدیریت زایمان سخت ویژه ماماهای شاغل در کشور جمهوری اسلامی افغانستان

1397 / 08 / 27 -10:55


کارگاه اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی با تدریس دکتر علی صابر ph.Dاخلاق پزشکی

1397 / 12 / 15 -9:17


کارگاه آموزشی ویژه دانشجویان پرستاری مهر 97
کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی

1398 / 08 / 06 -14:13


کارگاه آموزشی ویژه اعضای هیئت علمی و مربیان دانشکده
کارگاه ورود مقالات در سامانه پژوهان

1398 / 04 / 29 -14:15


کارگاه آموزشی تفسیر نوار قلب
انجمن علمی دانشجویی دانشکده پرستاری و مامایی برگزار می کند

1396 / 01 / 27 -9:50


کارگاه آموزشی اصول نسخه نویسی و تجویز منطقی دارو
در تاریخهای 1 و 2 مهر ماه 97 کارگاه آموزش نسخه نویسی و تجویز منطقی دارو باری دانشجویان مامایی برگزار گردید .

1397 / 07 / 07 -13:42