اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:58:30 AM 1398 / 12 / 06
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 40 از 100   تعداد اخبار اين گروه خبري: 992
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  

قابل توجه دانشجویان محترم کارآموزی در عرصه داخلی جراحی
کارگاه گزارش نویسی در تاریخ ...

1393 / 07 / 29 -7:54


قابل توجه دانشجویان محترم کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه
ارائه سمینار بهداشت سلامت جامعه در تاریخ ...

1398 / 04 / 12 -11:29


قابل توجه دانشجویان محترم مهر92 و بهمن91
جلسه توجیهی کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه در تاریخ 95/07/03

1395 / 06 / 31 -9:55


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی93
برنامه کارگاه دانشجویان به شرح زیر می باشد ...

1396 / 06 / 21 -14:2


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی92
امتحان فینال مامایی در تاریخ ...

1396 / 05 / 15 -11:36


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی92
امتحان فینال عملی مامایی از تاریخ 4 شهریور لغایت ...

1396 / 05 / 21 -12:17


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی92
امتحان مجدد فینال مامایی طبق مصوبه گروه در تاریخ ...

1396 / 05 / 30 -8:57


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی92
کارگاه گزارش نویسی

1395 / 07 / 01 -10:40


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی92
" برنامه کارگاه اصول نسخه نویسی و تجویز منطقی داروها در مامایی"

1395 / 06 / 28 -12:26


قابل توجه دانشجویان محترم مامایی91
امتحان مجدد فینال مامایی

1395 / 06 / 15 -14:9