اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:52:38 PM 1399 / 03 / 06
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 20 از 103   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1024
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم روان پرستاری
کارگاه یک روزه ایمنی بیمار در تاریخ ...

1398 / 04 / 11 -9:3


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم رشته های کارشناسی ورودی مهر 96
جلسه توجیهی کمیته انضباطی در تاریخ 96/8/13 ...

1396 / 08 / 06 -12:10


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم رشته مامایی ورودی مهر 95

1398 / 10 / 07 -12:8


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم رشته پرستاری ورودی مهر 97
برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی با تدریس آقای دکتر آقاجانی

1398 / 11 / 12 -14:27


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم رشته پرستاری ورودی مهر 96
برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی با تدریس آقای دکتر آقاجانی

1398 / 09 / 30 -13:34


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم رشته پرستاری ورودی مهر 96
برگزاری کارگاه مهارتهای زندگی با تدریس آقای دکتر آقاجانی

1398 / 09 / 30 -13:41


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم رشته پرستاری ورودی مهر 95

1398 / 09 / 30 -14:47


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم رشته پرستاری ورودی بهمن 97
برگزاری کارگاه مهارتهای ارتباطی با تدریس آقای دکتر آقاجانی

1398 / 12 / 03 -10:36


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم رشته پرستاری ورودی بهمن 96
برگزاری کارگاه ارتباط با بیمار با تدریس آقای دکتر آقاجانی

1398 / 08 / 28 -14:22


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم رشته پرستاری ورودی بهمن 94
ساعت شروع امتحان فینال در مورخ 98/11/13 روز یکشنبه از ...

1398 / 11 / 02 -13:3