اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

4:50:32 AM 1399 / 07 / 30
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 19 از 111   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1108
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر92
برنامه تکمیل آمار زایمان بهمن و اسفند بیمارستانهای شهید بهشتی و شبیه خوانی

1395 / 11 / 28 -11:52


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر92
برنامه تکمیلی کارآموزی در عرصه پره ناتال دانشجویان ...

1395 / 11 / 19 -13:56


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر92
برنامه تکمیل آمار زایمان -بیمارستانهای شهید بهشتی و شبیه خوانی-(فروردین 96)

1395 / 12 / 28 -10:32


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر 94
کارگاه احیا نوزاد در تاریخ ...

1397 / 06 / 17 -8:7


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر 94
کارگاه روش تحقیق

1397 / 06 / 27 -11:3


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر 93
ادامه برنامه کارآموزی عصر و شب زایمان (بیمارستان شهید بهشتی)از تاریخ ...

1396 / 12 / 06 -10:51


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر 93
آخرین تغییر برنامه تکمیلی عصر و شب زایمان ویژه گروه ج و الف دانشجویان مامایی ورودی 94

1396 / 11 / 15 -12:24


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر 93
برنامه تکمیلی عصر و شب زایمان ویژه

1396 / 11 / 11 -10:15


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی 95
کارگاه آموزش نسخه نویسی در تاریخ ...

1398 / 06 / 25 -13:27


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی 93
هشتمین کارگاه آشنایی با نحوه ثبت گزارش در پرونده بیمار

1396 / 07 / 16 -10:16