اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:25:10 PM 1398 / 12 / 06
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 17 از 100   تعداد اخبار اين گروه خبري: 992
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی93
" برنامه ششمین کارگاه اصول نسخه نویسی و تجویز منطقی داروها در مامایی"

1396 / 06 / 26 -13:57


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی92
کارگاه آموزش SPSS

1396 / 02 / 03 -8:34


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی91
امتحان فینال تئوری در تاریخ ...

1395 / 04 / 22 -14:1


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی91
نمرات امتحان فینال به شرح زیر اعلام و ...

1395 / 05 / 06 -9:54


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی91
تاریخ امتحان مجدد فینال مامایی یه شرح...

1395 / 05 / 10 -13:20


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی و اتاق عمل مهر 92
کارگاه آشنایی با مسمومیتهای دارویی

1395 / 10 / 08 -9:17


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر95
کارگاه روش تحقیق در تاریخ ...

1398 / 06 / 16 -12:44


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر94
کارگاره اصول نسخه نویسی و تجویز منطقی داروها در مامایی

1397 / 06 / 27 -11:55


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر94
کارگاه ثبت گزارش در پرونده بیمار در تاریخ ...

1397 / 07 / 14 -10:25


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم مامایی مهر92
برنامه تکمیل آمار زایمان بهمن و اسفند بیمارستانهای شهید بهشتی و شبیه خوانی

1395 / 11 / 28 -11:52