اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

8:36:03 PM 1399 / 03 / 06
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 16 از 103   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1024
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارورز ( پرستاری مهر و بهمن94)
جلسه توجیهی شروع کارورزیها در تاریخ 1397/11/13 در ساعت 12:30 در کلاس 2 در ...

1397 / 11 / 08 -13:46


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارورز
جلسه توجیهی درس کارآموزی در عرصه داخلی جراحی در تاریخ 92/11/15 راس ساعت

1392 / 11 / 10 -13:8


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارورز
جلسه توجیهی درس کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه در تاریخ 92/11/02 راس ساعت ...

1392 / 11 / 01 -12:24


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارورز
جلسه توجیهی درس کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه در تاریخ 92/11/10 راس ساعت ...

1392 / 11 / 06 -10:57


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد
آخرین تغییرات شیوه تدوین و نگارش پایان نامه ها

1393 / 05 / 22 -10:40


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از عنوان دانشجوی کارشناسی ارشد داخلی- جراحی مورخ 1397/02/31 ساعت ...

1397 / 02 / 30 -11:30


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد
جلسه دفاع از عنوان دانشجویان کارشناسی ارشد مراقبتهای ویژه مورخ 1397/03/01 ساعت ...

1397 / 02 / 31 -11:2


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد
کارگاه ایمنی بیمار

1395 / 11 / 20 -11:7


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد
کارگاه ارتقاءکیفیت خدمات و حاکمیت بالینی

1395 / 12 / 15 -10:13


قابل توجه کلیه دانشجویان محترم کارآموزی در عرصه ( دانشگاه آزاد (واحد نراق)
جهت مشاهده گروه بندی ترم تابستان به قسمت ...

1396 / 03 / 23 -10:39