اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:03:37 PM 1399 / 07 / 01
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 2 از 110   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1097
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  

کنفرانس ادواری 20
مدل های لگاریتم خطی

1398 / 11 / 13 -13:42


کنفرانس ادواری 19
رگرسیون لجستیک چند مرحله ای

1398 / 11 / 05 -13:34


کنفرانس ادواری 18
رگرسیون لجستیک

1398 / 10 / 22 -15:10


کنفرانس ادواری 17
رگرسیون خطی و همبستگی

1398 / 10 / 15 -13:6


کنفرانس ادواری 15
آزمون های شناختی و مهارتی

1398 / 08 / 29 -8:24


کنفرانس ادواری 14
اهمیت دانش پژوهی آموزشی در آیین نامه ارتقاء

1398 / 08 / 21 -12:37


کنفرانس ادواری 13
خرید اینترنتی ( Online Shoping )

1398 / 07 / 21 -8:41


کنفرانس ادواری 12
Windows 10

1398 / 07 / 06 -11:22


کنفرانس ادواری 11
کنفرانس Windows 10

1398 / 05 / 06 -11:45


کنفرانس ادواری 10
کنفرانس Service learning

1398 / 04 / 29 -13:56