اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:15:32 PM 1401 / 05 / 17
 
اخبار دانشکده

اعلام فاز جدید(10) جهت صدور پروانه صلاحیت حرفه ایی پرستاری ویژه پذیرفتگان آزمون بهمن ماه 1400

طابق و شده تبیین فرآیند و مدارک اساس بر نظر مد افراد به رسانی اطلاع است مقتضی لذا ۱۴۰۰ سال ماه

 

اعلام فاز جدید(10) جهت صدور پروانه صلاحیت حرفه ایی پرستاری ویژه پذیرفتگان آزمون بهمن ماه 1400
 

تاریخ تا حداکثر پرستاری اداره ای حرفه صلاحیت واحد به مدارک ارسال به نسبت گذشته روالطابق و شده تبیین فرآیند و مدارک اساس بر نظر مد افراد به رسانی اطلاع است مقتضی لذا ۱۴۰۰ سال ماه

افراد مد نظر بر اساس مدارک و فرایندتبیین شده و مطابق روال گذشته نسبت به ارسال مدارک به واحد صلاحیت حرفه ای اداره پرستاری حداکثر تا تاریخ 1401/06/31 اقدام نمایند.

 

به مکاتبات بعد از تاریخ قید شده ترتیب اثر داده نخواهد شد 


تاریخ تا حداکثر پرستاری اداره ای حرفه صلاحیت واحد به مدارک ارسال به نسبت گذشته روال
اثر ترتیب شده قید تاریخ از بعد مکاتبات به .شود اقدام مذکور نامه پیوست مستندات طبق ۱۴۰۱/۶/۳۱طابق و شده تبیین فرآیند و مدارک اساس بر نظر مد افراد به رسانی اطلاع است مقتضی لذا ۱۴۰۰ سال ماه
تاریخ تا حداکثر پرستاری اداره ای حرفه صلاحیت واحد به مدارک ارسال به نسبت گذشته روال
اثر ترتیب شده قید تاریخ از بعد مکاتبات به .شود اقدام مذکور نامه پیوست مستندات طبق ۱۴۰۱/۶/۳۱
.شد نخواهد داده
:رونوشت
زراعتی ماشااله آقای جناب درمان معاونت پرستاری اداره محترم رئیس.شد نخواهد داده
:رونوشت
زراعتی ماشااله آقای جناب درمان معاونت پرستاری اداره محترم رئیساثر ترتیب شده قید تاریخ از بعد مکاتبات به .شود اقدام مذکور نامه پیوست مستندات طبق ۱۴۰۱/۶/۳۱
.شد نخواهد دادهطابق و شده تبیین فرآیند و مدارک اساس بر نظر مد افراد به رسانی اطلاع است مقتضی لذا ۱۴۰۰ سال ماه
تاریخ تا حداکثر پرستاری اداره ای حرفه صلاحیت واحد به مدارک ارسال به نسبت گذشته روال
اثر ترتیب شده قید تاریخ از بعد مکاتبات به .شود اقدام مذکور نامه پیوست مستندات طبق ۱۴۰۱/۶/۳۱
.شد نخواهد داده
:رونوشت
زراعتی ماشااله آقای جناب درمان معاونت پرستاری اداره محترم رئیس

 

:رونوشت
زراعتی ماشااله آقای جناب درمان معاونت پرستاری اداره محترم رئیس

ساعت : 9:33 -  روز  : سه شنبه  - 21 /  4 / 1401 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :73

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: