اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

1:54:16 PM 1401 / 05 / 17
 
اخبار دانشکده

آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری شهریور ماه سال 1401

قابل توجه شرکت کنندگان آزمون صلاحیت حرفه ای گروه پرستاری شهریور ماه سال 1401
 
با سپاس به درگاه ایزد منان و آرزوی توفیق برای تمامی پویندگان عرصهی علم و آگاهی، به این وسیله به اطالع داوطلبان گرامی میرساند آزمون صالحیت حرفه ای گروه پرستاری در دانشگاههای علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، اراک، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، ایالم، بندرعباس، خراسان شمالی،خراسان جنوبی، بوشهر، تبریز، گیالن، زاهدان، سمنان، کردستان، شیراز، شهرکرد، قزوین، قم، کرمان، کرمانشاه، گلستان، لرستان، مشهد، همدان، یا سوج، زنجان، مازندران و یزد در تاریخ 1401/06/24 برگزار خواهد شد. لذا داوطلبان محترم میتوانند از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس ir.sanjeshp.www از تاریخ 1401/05/02 لغایت 140/05/10 نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. )شرایط، ضوابط و مدارک مربوط به آزمون فوق متعاقبا" اعالم میگردد.( الزم به ذکر است کلیه داوطلبانی که دارای دانشنامه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری و یا دانشنامه دوره کارشناسی، کارشناسی ارشد اتاق عمل و هوشبری هستند یا گواهی فراغت از تحصیل در رشتههای فوق از دانشگاه محل تحصیل خود دارند، میتوانند در این آزمون شرکت کنند.
تذکر 1 : مدارک تحصیلی داوطلبان خارج از کشور باید به تایید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری رسیده باشد.
تذکر2 : داوطلبان محترم صرفنظر از دانشگاه محل فراغت از تحصیل یا دانشگاه محل خدمت، میتوانند هر یک از حوزههای ذکر شده فوق را به عنوان حوزه امتحانی انتخاب کنند.
تذکر 3 : منابع آزمون فوق در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی متعاقبا بارگذاری خواهد شد

ساعت : 8:39 -  روز  : سه شنبه  - 21 /  4 / 1401 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :100

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: