اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

8:00:07 AM 1399 / 07 / 08
 
اخبار دانشکده

شانزدهمین کارگاه روش تحقیق

قابل توجه دانشجویان مامایی ورودی 89

 
   

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی کاشان

دانشکده پرستاری و مامایی

کمیته تحقیقات دانشجوئی

 

برنامه شانزدهمین کارگاه روش تحقیق

ویژه دانشجویان مامایی ورودی مهر 89

 

مدیر کارگاه :

 زهره سادات

 

زمان:

23 لغایت25 شهریور ماه 1392

 

محل برگزاری :

آمفی تئاتر دانشکده پرستاری و مامایی

 

روز اول: شنبه23/6/92

ساعت: 13-8

ساعت

موضوع

مدرس

05/8-8

تلاوت آیاتی از کلام ا... مجید

 

10/8- 05/8

آغاز سخن و معرفی کارگاه

خانم سادات

25/8-10/8

کلیات روش تحقیق

خانم عابد زاده

45/8-25/8

اخلاق در پژوهش

خانم عابدزاده

15/9-45/8

ضوابط انتخاب عنوان یک طرح پژوهشی

خانم سادات

15/10-15/9

کارگروهی و ارائه آن

خانمها سادات، کفایی ، عابدزاده

40/10-15/10

بیان مسئله پژوهش

خانم کفایی

40/11-40/10

کارگروهی و ارائه آن

خانمها کفایی، عابدزاده، سادات

12-40/11

بررسی ادبیات تحقیق وبازنگری مطالعات

خانم کفایی

13-12

تمرین و کار گروهی

خانمهاکفایی، عابدزاده، سادات

 

                                                    

روز دوم: یک شنبه24/6/92

ساعت:13- 8

 

ساعت

موضوع

مدرس

30/8-8

اهداف،‌سوالات و فرضیات تحقیق

خانم عابدزاده

9-30/8

کار گروهی و ارائه آن

خانمهاسادات، کفائی، عابدزاده

20/9-9

طراحی مطالعه توصیفی

خانم سادات

40/9-20/9

طراحی مطالعه تحلیلی

خانم سادات

10-40/9

طراحی مطالعه تجربی

خانم سادات

11-10

کار گروهی و ارائه آن

خانمها سادات، کفائی، عباس زاده

20/11-11

متغیرهای پژوهش

خانم صابری

12-20/11

کار گروهی

‌خانمها صابری،سادات، عباس زاده

30/12-12

تعیین حجم نمونه

خانم دکتر مسعودی

13-30/12

کار گروهی و ارائه آن

خانمها دکترمسعودی، صابری -سادات

 

 

روز سوم :دوشنبه 24/6/92

ساعت: 13- 8

 

ساعت

موضوع

مدرس

30/8-8

روش های نمونه گیری

خانم عابدزاده

9-30/8

جمع آوری داده ها (تهیه پرسشنامه)

خانم عباس زاده

40/9-9

کار گروهی و ارائه آن

خانمها عباس زاده ، سادات ، عابدزاده

20/10-40/9

روشهای پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها

خانم دکتر مسعودی

20/11-20/10

کار گروهی و ارائه آن

خانمها دکتر مسعودی، عابدزاده، سادات

50/11-20/11

اعتبار داخلی و خارجی تحقیق

خانم سادات

30/12-50/11

کار گروهی و ارائه آن

خانمهاصابری، سادات، عباس زاده

13-30/12

تهیه و تدوین یک طرح پروپوزال

خانم عباس زاده

 

 


برنامه سومین کارگاه SPSS

ویژه دانشجویان مامایی ورودی 89

 

مدیر کارگاه:

زهره سادات 
 

زمان:

26  شهریور ماه 1392

 

محل برگزاری

سالن کامپیوتر دانشکده پرستاری و مامایی

 

 

 

برنامه کارگاه کاربرد SPSSدر تحلیل داده های آماری در تاریخ 26/6/1392

 

 

ساعت

موضوع

مدرس

05/8-8

تلاوتی آیاتی از کلام ا... مجید

 

25/8-05/8

معرفی نرم افزار  و قابلیتها

خانم سادات

9- 25/8

مدیریت داده ها و تشکیل فایل داده ها و ذخیره سازی فایل

خانم سادات

30/9-9

دستور   value lableو معرفیMissingو داده های پرت

خانم کفایی

10-30/9

دستور Re code و compute(محاسبه متغییر های جدید)

خانم سادات

30/10-10

آمار توصیفی ، شاخص های مرکزی و پراکندگی و  Crosstab

خانم عابدزاده

11-30/10

استراحت و پذیرایی

 

30/11-11

آزمون های پارامتریک مقایسه دو گروه مستقل و وابسته

 خانم سادات

12-30/11

آزمون های غیر پارامتریک مقایسه دو گروه مستقل و وابسته

خانم سادات

30/12-12

آزمون های فرد و همبستگی بین دو متغییر

خانم سادات

30/13-30/12

جمع بندی و رفع اشکال

خانم سادات

 

 

 

ساعت : 13:26 -  روز  : دو شنبه  - 18 /  6 / 1392 /  شماره خبر : 30 / تعداد نمايش :919

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران: