اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

4:44:59 PM 1399 / 03 / 07
 

دکتر مهدیه صابری هیئت علمی گروه داخلی جراحی

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 
 
دکتر مهدیه صابری- گروه پرستاری داخلی جراحی
 
مدرک :  دکتری تخصصی پرستاری
رشته تخصصی : پرستاری
مرتبه علمی : امربی
نوع استخدام : عضو هیئت علمی تمام وقت
 

آدرس پست الکترونیکی : 
            
رزومه (CV)

 

طرح درس نیمسال دوم 97-96 دکتر اسماعیل عزیزی

ردیف

نام درس

دانشجویان

تعداد واحد 

1

     

2

     

3

     

برنامه هفتگی

تقویم دانشگاهی دانشکده پرستاری و مامایی سال تحصیلی 97/98

برنامه امتحانات دانشجویان رشته پرستاری نیمسال دوم 97/98