ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

10:05:28 PM 1398 / 06 / 30
 

برنامه هفتگی مدیر گروه پرستاری مدیریت بهداشت-دکتر زهرا تقربی

ساعت

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

ایام هفته

شنبه

 

 

 

 

 

یک شنبه

مشاوره پایان نامه دانشجویان ارشد

کلاس

شورای پژوهشی

کلاس

 

دو شنبه

مشاوره دانشجویان بهمن 94

مشاوره پایان نامه دانشجویان ارشد

مشاوره کارآموزان درعرصه مدیریت

کلاس

 

سه شنبه

کارآموزی

مشاوره دانشجویان بهمن 94( 4 هفته اول ترم)

شورای تحصیلات تکمیلی

کلاس

 

چهار شنبه

کارآموزی

مشاوره دانشجویان بهمن 94( 4 هفته اول ترم)

مشاوره کارآموزان درعرصه مدیریت

کلاس

 

پنج شنبه

 

 

 

Tagharrobi_z@kaums.ac.ir

Tagharrobi_z@yahoo.com

z.tagharrobi@modares.ac.ir

برنامه هفتگی استاد یزدانی در نیمسال دوم 98-97

       ساعات روز

ایام هفته

10-8

12-10

12-14

16-14

18-16

شنبه

گروه مطالعه

گروه مطالعه

-

بهداشت محیط  نیمه دوم ترم

کلاس 4

 

 

یک شنبه

گروه مطالعه

مشاوره و راهنمایی

پرستاری مهر 96

-

 

پرستاری سلامت جامعه (مهر 97) کلاس 2

دو شنبه

گروه مطالعه

سلامت فرد و خانواده

( بهمن 97)

کلاس 4

-

 

 

 

سه شنبه

کاراموزی سلامت جامعه روستا

(17/2/98 17/3/98 )

-

 

 

چهار شنبه

کاراموزی سلامت جامعه روستا

(17/2/98 17/3/98 )

-

 

 

پنج شنبه

کاراموزی سلامت جامعه روستا

(17/2/98 17/3/98 )

-

al-yazdani35@yahoo.com

 

 

برنامه هفتگی استادآقاجانی در نیمسال دوم 98-97

       ساعات روز

ایام هفته

10-8

12-10

                     12-15

6

یک شنبه

روان شناسی

بهداشت سالمندان

مشاوره دانشجویان

 

دو شنبه

 

دانشجویان ارشد روان پرستاری

 

سه شنبه

بهداشت روان

بیماریهای روان

پاسخگویی به سوالات

 
   

 

 

 

   

Aghajani1362@yahoo.com

Aghajani_m@kaums.ac.ir

 

·         دانشجویان جهت گرفتن وقت مشاوره می توانند با داخلی 378 دفتر مشاوره دانشگاه تماس بگیرند.

برنامه هفتگی استاد فلاحی  در نیمسال دوم 98-97

ساعات روز

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

3-2

6-4

شنبه

اپیدمیولوژی

مشاوره دانشجویان

مشاوره دانشجویان

 

 

یک شنبه

کارآموزی در عرصه

سلامت جامعه

کارآموزی در عرصه

سلامت جامعه

-

 

 

پنج شنبه

کارآموزی در عرصه

سلامت جامعه

 کارآموزی در عرصه

سلامت جامعه

-

fallahifatema@gmail.com