اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:23:14 PM 1400 / 07 / 01
 

برنامه هفتگی

نیمسال دوم 98-99

خانم دکتر تقربی      

ساعت

10-8

12-10

14- 12

16-14

        ایام هفته

شنبه

 

 

 

 

یک شنبه

مشاوره پایان نامه دانشجویان ارشد

کلاس

شورای پژوهشی

کلاس

دو شنبه

مشاوره دانشجویان بهمن 98

مشاوره پایان نامه دانشجویان ارشد

مشاوره کارآموزان درعرصه مدیریت

کلاس

سه شنبه

کارآموزی

مشاوره دانشجویان بهمن 98( 5 هفته اول ترم)

شورای تحصیلات تکمیلی

کلاس

چهار شنبه

کارآموزی

مشاوره دانشجویان بهمن 98( 5 هفته اول ترم)

شورای تحصیلات تکمیلی

کلاس

پنج شنبه

 

 

Tagharrobi_z@kaums.ac.ir

Tagharrobi_z@yahoo.com

z.tagharrobi@modares.ac.ir

 
 

برنامه هفتگی           

خانم دکتر حسینیان     

ساعت

        ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

 

مشاوره دانشجویان

  

حضور در گروه

 

حضور در گروه

 

یک شنبه

کارآموزی  

 

کلاس

 

دو شنبه

   کارآموزی  

 

حضور در گروه

 

سه شنبه

کلاس

 

مشاوره دانشجویان

 

 

حضور در گروه

 

چهار شنبه

حضور در گروه

کلاس

 

 

کلاس

 

پنج شنبه

تعطیل

Hoseinian_1342@yahoo.com

 

 

برنامه هفتگی

                  خانم دکتر شریفی

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

6-4

شنبه

حضور در گروه

مشاوره دانشجویان 

 

حضور در گروه

یک شنبه

کلاس

مشاوره دانشجویان 

 

کلاس و کارآموزی

دو شنبه

کلاس

کلاس

 

کلاس و کارآموزی

سه شنبه

مرکز مشاوره دانشگاه

کلاس

 

چهار شنبه

حضور در گروه

حضور در گروه

 

حضور در گروه

 

پنج شنبه

 

 

 Sharifi81k@yahoo.com