اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

10:39:59 AM 1399 / 09 / 06
 

 

برنامه هفتگی

نیمسال اول 99-98

خانم دکتر سادات

(معاون آموزشی پژوهشی دانشکده)

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

 

شنبه

حضور در دانشکده

مشاوره با دانشجویان

حضور در دانشکده

 

یک شنبه

بیماری های زنان

کلاس 4

حضور در دانشکده

جلسات شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و آموزشی

حضور در دانشکده

 

دو شنبه

حضور در دانشکده

بارداری و زایمان

کلاس 1

شورای آموزشی دانشگاه و دانشکده طبق برنامه

حضور در دانشکده

 

سه شنبه

حضور در دانشکده

جلسات شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی و آموزشی

داخلی جراحی ارشد پرستاری (8 هفته اول)

 

چهار شنبه

کارآموزی بخش زایمان بهشتی

 

 

     sadat@kaums.ac.ir