ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

4:10:52 PM 1398 / 06 / 27
 

برنامه هفتگی(نیمسال دوم 98- 97)

خانم دکتر سادات

(معاون آموزشی پژوهشی دانشکده)

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

حضور در دانشکده

مشاوره با دانشجویان

حضور در دانشکده

یک شنبه

حضور در دانشکده

جلسات شورای تحصیلات تکمیلی و پژوهشی

حضور در دانشکده

دو شنبه

حضور در دانشکده

اصول و خدمات بهداشتی

شورای آموزشی دانشگاه و دانشکده طبق برنامه

حضور در دانشکده

سه شنبه

حضور در دانشکده

مادران نوزادان (2)

حضور در دانشکده

 

چهار شنبه

کارآموزی درمانگاه گلابچی

پنج شنبه

sadat@kaums.ac.ir

 

برنامه هفتگی  خانم دکتر کفایی( مدیر گروه مامایی)- نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

حضور در دانشکده

یک شنبه

حضور در دانشکده

کلاس اصول وخدمات (8 هفته اول)

کلاس نشانه شناسی (8 هفته دوم)

حضور در دانشکده

دو شنبه

کارآموزی بخش زایمان شهید بهشتی

سه شنبه

حضور در دانشکده

چهار شنبه

کارآموزی مادران و نوزادان درمانگاه نواب

پنج شنبه

Kafaeima@gmail.com

 

برنامه هفتگی (نیمسال دوم 98- 97) - خانم سرافراز

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

کارآموزی درمانگاه زنان

 

یک شنبه

حضور در دانشکده

حضور در دانشکده

 

دو شنبه

مشاوره با دانشجویان

مادران و نوزادان (1)

کلاس 5

مشاوره با دانشجویان

مادران و نوزادان (1)

کلاس 1

سه شنبه

کارآموزی درمانگاه زنان

 

چهار شنبه

کارآموزی درمانگاه زنان

 

پنج شنبه

Nsarafraz@yahoo.com      کارآموزی درمانگاه زنان        

 

برنامه هفتگی (نیمسال دوم 98- 97) - خانم دکتر سوکی

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

 

 

کارآموزی (عصر)

یک شنبه

کلاس

مشاوره با دانشجویان

 

کلاس- دانشکده بهداشت

دو شنبه

EDC  شورای

دفتر EDO

ژورنال کلاب

 

سه شنبه

کارآموزی

کارآموزی

EDO  شورای

 

چهار شنبه

 

 

 

پنج شنبه

sooki_za@kaums.ac.ir

 

برنامه هفتگی(نیمسال دوم 98- 97) - خانم دکتر عابدزاده

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

بخش زایمان بیمارستان بهشتی

 

یک شنبه

بخش زایمان بیمارستان بهشتی 

 

دو شنبه

بیماری های داخلی 2

بارداری 4

مشاوره با دانشجویان

 

سه شنبه

مرکز تحقیقات تروما

 

چهار شنبه

-

تألیف و ترجمه

-

 

پنج شنبه

abedzadeh@kaums.ac.ir

 

برنامه هفتگی(نیمسال دوم 98- 97) - خانم عباس زاده

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

شنبه

مشاوره با دانشجو

کلاس آمادگی برای زایمان

مشاوره با دانشجو

یک شنبه

مرخصی

دو شنبه

سه شنبه

چهار شنبه

پنج شنبه

Abbaszadeh_f@kaums.ac.ir

 

برنامه هفتگی (نیمسال دوم 98- 97)- خانم دکتر  کریمیان

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

-

عصر بهشتی

یک شنبه

-

عصر  شبیه خوانی

دو شنبه

حضور در دانشکده

کلاس

-

سه شنبه

حضور در دانشکده

-

چهار شنبه

-

عصر بهشتی

پنج شنبه

صبح بهشتی

Kafaeima@gmail.com

 

برنامه هفتگی(نیمسال دوم 98- 97) - خانم نصیری

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

4-2

شنبه

حضور در دانشکده

 

یک شنبه

حضور در دانشکده

 

دو شنبه

-

عصر بهشتی

سه شنبه

صبح گلابچی

عصر بهشتی

چهار شنبه

حضور در دانشکده

 

پنج شنبه

صبح گلابچی

عصر بهشتی

 

Karimian62@yahoo.com

 

برنامه هفتگی - خانم خیاطیان

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

2-12

شنبه

کارآموزی شبیه خوانی

یک شنبه

کارآموزی  شبیه خوانی

دو شنبه

کارآموزی  شبیه خوانی

سه شنبه

کارآموزی شبیه خوانی و درمانگاه نواب

چهار شنبه

کارآموزی  شبیه خوانی و درمانگاه نواب

پنج شنبه

کارآموزی  شبیه خوانی و درمانگاه نواب

         
 

برنامه هفتگی خانم دکتر باقری در نیمسال دوم 98- 97

ساعت

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

15-14

شنبه

شبکه آران و بیدگل

شبکه آران و بیدگل

یک شنبه

شبکه آران و بیدگل

بهداشت باروری 4

کلاس شماره 2

مشاوره با دانشجو

شبکه آران و بیدگل

دو شنبه

شبکه آران و بیدگل

مدیریت سلامت باروری

8 هفته اول

کلاس شماره 3

-

شبکه آران و بیدگل

سه شنبه

شبکه آران و بیدگل

-

چهار شنبه

کارآموزی سلامت باروری درمانگاه گلابچی

-

پنج شنبه

کارآموزی کودکان

بخش کودکان بیمارستان شهید بهشتی

 

asambagheri@yahoo.com

 

برنامه هفتگی خانم صابری در نیمسال دوم 98- 97

ساعت

ایام هفته

10-  8

12-  10

15- 13

شنبه

آمادگی برای زایمان

8 هفته دوم

کلاس شماره 6

-

-

یکشنبه

بارداری و زایمان 2

کلاس شماره 6

مشاوره با دانشجو

-

دوشنبه

-

کارآموزی بارداری و زایمان(زایشگاه شبیه خوانی)

(19- 13)

سه شنبه

کارآموزی بارداری و زایمان (بیمارستان بهشتی)

مشاوره با دانشجو

چهار شنبه

کارآموزی بارداری و زایمان (بیمارستان بهشتی)

مشاوره با دانشجو

Saberi_f@kaums.ac.ir