اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

6:53:14 AM 1399 / 03 / 10
 

برنامه کارآموزی اصول مهارتها

دانشجویان فورتیها ورودی بهمن 98  - نیمسال دوم 99-98

روزهای : شنبه

تاریخ

سرم درمانی

گلابچی

اورژانس تزریقات

بیمارستان شهید بهشتی

اورژانس نقوی

جراحی مردان (1)

بیمارستان شهید بهشتی

98/12/03 لغایت 98/12/24

A

B

C

D

99/01/30 لغایت 99/02/27

D

C

B

A

مربی

آقای شریف راد

آقای سایبان

خانم رجبی

استاد مدعو

 

 

A

B

C

D

ابوالفضلی -محمدرضا

اقاویردی زاده -فرید

بختیاری-امیررضا

بخشایش-افشین

بزین-علیرضا

کریمی-رضا

بندعلی پور- محمدجواد

داوری -علی

دیورخش-ایمان

رستمی-فراز

رسولی -عرفان

صادقی-محمدامیر

عبداله زاده-عباس

قدیری-مهدی

مشتاقی-علیرضا

معینی-محمد

نوری-صالح

ویسمرادی -علی

یزدان پرست-محمدحسین

کریمی -محمدرضا

ورنوسفادرانی-سیدجواد

بیات ریزی-محمد

جاویدپناه-علی

حقیقت -مهدی

بنی هاشم سید جواد

مرتضوی-محمدمهدی

برنامه کارآموزی فوریتهای داخلی (1) (5/1واحد) – تروما(1) (1 واحد)

دانشجویان فورتیها ورودی بهمن 97  - نیمسال دوم 99-98

روزهای : شنبه – یکشنبه

تاریخ

اورژانس نقوی

اورژانس بهشتی

98/11/19 لغایت 98/12/24

A

B

99/01/16 لغایت 99/02/21

B

A

مربی

آقای دباغ

خانم حکیم زاده

 

 

A

B

مهدی یاری

پیمان حاتم

حسین قاسم زاده

محمدرضا چره گشا

سجاد تراب زاده

حسین حقیقیان

 

مهدی فخری

عرفان احمدی

محمدرضا نادری

رضا پیرمرادیان

مهدی شکرالهی

عبدالمجید حسینی

 

 

·     هر واحد کارآموزی 51 ساعت می باشد.

·     ساعات انجام کارآموزی از 7:30 صبح لغایت 12:45 بعدازظهر می باشد.

·     جابجایی گروههای کارآموزی به هیچ عنوان امکان پذیر نمی باشد.