به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

12:20:20 AM 1398 / 04 / 28
 

برنامه کارآموزی اصول مهارتها - فوریتهای پزشکی

نیمسال دوم 98-97

دوشنبه ها

تاریخ سرم درمانی مرکزی تزریقات اورژانس بهشتی
1398/01/19 لغایت 1398/02/16 A B

1398/02/23 لغایت 1398/03/20

B A
نام مربی خانم حکیم زاده آقای سایبان

 

 B  A

مهدی یاری

پیمان حاتم

حسین قاسم زاده

محمدرضا چره گشا

سجاد تراب زاده

حسین حقیقیان

مهدی فخری

عرفان احمدی

محمدرضا نادری

رضا پیرمرادیان

مهدی شکرالهی

عبدالمجید حسینی