اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:01:48 AM 1399 / 09 / 06
 

دستگاه شماره 1

رده

CDنام

ردیف

QA,76/27 , 1382

کامپیوتر از آموزش تا اشتغال

1

QA, 76/76 , 2000

میکروسافت ویندوز

2

WP,100,ب45,1382

بیماریهای نوزادان نواک 2002 جلد1

3

WP,100,ب45,1382

بیماریهای نوزادان نواک 2002 جلد2

4

WS , 430 , 1995

Nine month miracle

5

WS , 430 , 1995

Nine month miracle

6

PE , 1128 , G143آ

True to life / elementary (1)

7

PE , 1128 , G143آ

True to life / elementary (1)

8

PE , 1128 , G143آ

True to life / elementary (2)

9

PE , 1128 , G143آ

True to life / elementary (2)

10

PE , 1128 , G143آ

True to life /pre-intermediate (3)

11

PE , 1128 , G143آ

True to life /pre-intermediate (3)

12

PE, 2815 , 2000

American accent training …

13

PE, 2815 , 2000

American accent training …

14

WY, 150, 2001

Medical-surgical nursing …

15

WY, 18/2 , 2002

Lippincotts reviw for NCLEX-RN

16

WY, 18/2 , 2000

Saunders comprehrehsive …

17

WP , 140 , 2004

Management of obstetrics

18

WY, 18/2 , 2002

Saunders comprensive …

19

WY, 159 , 2003

Wong s nursing careof infants …

20

WY, 165 , 2003

Exercises for pregnancy and ….

21

WY, 160 , 2008

Basic concepts of psychiartic

22

WY, 157 , 2001

Maternal – newborn nursing

23

WY, 157/3 , 2004

Foundatios of matemal

24

WY, 159 , 2001

Wongs essentials of pediatric

25

QU , 145 , 2003

Mosbys  Nutritrac : Nutriton…

26

PC , 2021

Lenouveau sans frontieres

27

WP , 140 , 1383

بیماریهای زنان نواک 2002

28

WP , 140 , 1383

بیماریهای زنان نواک 2002

29

WY , 153 , 2007

Clinical practice protocols in …

30

BP , 59 , 1387

قرآن کریم شیخ الحذیفی- تلاوت و ترتیل

31

QA , 52/5 ,

آموزش

32

PE , 1645 , 1377

واژه : فرهنگ لغت مصور و گویا، انگلیسی به فارسی و ...

33

PE , 1645 , 1377

واژه : فرهنگ لغت مصور و گویا، انگلیسی به فارسی و ...

34

PE , 1645 , 1995-1998

مترجم پدیده

35

QA ,76/76 ,1378

مبارزه با ویروسهای کامپیوتری

36

QV ,738JIV ,1386

راهنمای جیبی کاربرد داروهای ژنریک ایران

37

QA ,76 ,1379

برنامه آموزشی مبانی کامپیوتر

38

QA , آ385و,1380

آموزش فارسی فتوشاپ 5

39

WQ , 100,1380

بارداری و زایمان ویلیامز

40

Wy,100 , 2008

Thomsan Delmar learnings medical …

41

W ,21, 1378

هفته نامه نوین پزشکی

42

Wp,140

آندوکرینولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیراف

43

WP , 140 , 1387

اصول بیماریها و بهداشت زنان کیسنر

44

Wy , 159 , 2006

Gerontological

45

QW , 504 , 1382

ایمونولوژی رویت

46

QA , 76/76 , 2002

مجموعه نرم افزاری

47

PE , 1625 , 1998

Websters new world dictionary

48

QS , 604 , 2004

Simbryo an animated tour of …

49

Wy , 157/3 , 2004

Matemal-newborn nursing …

50

Wy , 100/4 , 2003

Performing a head to Toe asse…

51

Wy , 100/4 , 2003

Performing a head to Toe asse…

52

WA , 108 , 2003

Textbook of preventive and …

53

T , 385

آموزشcorel draw 11

54

PE , 1128 ,

Headway.Wizadora

55

PE , 1128 ,

Headway.Wizadora

56

PE , 1645 , 1381

فرهنگ لغت نارسیس

57

PE , 1645 , 1381

فرهنگ لغت نارسیس

58

PE ,1128 , 2000

Headway(elementary)

59

PE ,1128 , 2000

Headway(elementary)

60

PE ,1128 , 2000

Headway(elementary)

61

PE ,1128 , 2000

Headway(pre-intermediate)

62

PE ,1128 , 2000

Headway(pre-intermediate)

63

PE ,1128 , 2000

Headway(pre-intermediate)

64

PE ,1128 , 2000

Headway(intermediate)1

65

PE ,1128 , 2000

Headway(intermediate)2

66

PE ,1128 , 2000

Headway(intermediate)

67

PE ,1127 , 2007

Health reports in VOA special…

68

PE ,1127 , 2007

Health reports in VOA special…

69

PE ,1127 , 2000

Headway(intermediate)

70

W ,13 , 1386

فرهنگ پزشکی دورلند همراه با اطلس رنگی

71

PE ,1128 , 2000

Headway(intermediate)

72

QA , 52/5

آموزشWord 2000

73

PC , 2121 , 2002

Learn to speak french

74

PC , 2121 , 2002

Learn to speak french

75

PC , 2121 , 2002

Learn to speak french

76

PC , 2121 , 2002

Learn to speak french

77

PE , 3129 , 2002

Learn to speak german

78

PE , 3129 , 2002

Learn to speak german

79

PE , 3129 , 2002

Learn to speak german

80

PE , 3129 , 2002

Learn to speak german

81

HF , 5548 , 1378

آموزشEXCEL 97فرمولها و توابع

82

HF , 5548 , 1378

آموزشEXCEL 97فرمولها و توابع

83

PE ,1628 , 2001

Concise oxford dictionary

84

HF , 5548 , 1378

آموزشEXCEL 97ماکروها و نمودارها

85

HF , 5548 , 1378

آموزشEXCEL 97ماکروها و نمودارها

86

W , 13 , 1996

Mosbys medical encyclopedia …

87

W , 13 , 1996

Mosbys medical encyclopedia …

88

WS , 100 , 1997

Nelson textbook of pediatric

89

WS , 100 , 1997

Nelson textbook of pediatric

90

QA,

کلید :جامع ترین نرم افزار آموزش کامپیوتر (1)

91

 

کلید :جامع ترین نرم افزار آموزش کامپیوتر (2)

92

W,13,1386

فرهنگ پزشکی دورلند همراه با اطلس رنگی

93

Z,52/5,1380

آموزشWord 97مقدماتی (1)

94

Z,52/5,1380

آموزشWord 97مقدماتی (1)

95

Z,52/5,1380

آموزشWord 97متوسط (2)

96

Z,52/5,1380

آموزشWord 97متوسط (2)

97

Z,52/5,1380

آموزشWord 97پیشرفته (3)

98

Z,52/5,1380

آموزشWord 97پیشرفته (3)

99

PE,1128, 2000

Headway(upper-intermediate)

100

PE,1128, 2000

Headway(upper-intermediate)

101

PE,1128, 2000

Headway(upper-intermediate)

102

PE,1128, 2000

Headway(upper-intermediate)

103

QA,76, 1378

آموزشAccess 97مقدماتی (1)

104

QA,76, 1378

آموزشAccess 97مقدماتی (1)

105

QA,76, 1378

آموزشAccess 97متوسطه (2)

106

QA,76, 1378

آموزشAccess 97متوسطه (2)

107

QA,76, 1378

آموزشAccess 97پیشرفته (3)

108

QA,76, 1378

آموزشAccess 97پیشرفته (3)

109

T,385,1379

آموزش گام به گامPowerpoint 2000

110

HF, 5548,1378

میکروسافت آفیس 2000

111

PC, 2121 ,

Café crème:Methods de francais …(1)

112

PC, 2121 ,

Café crème:Methods de francais …(2)

113

PC, 2121 ,

Café crème:Methods de francais …(3)

114

QA, 76/76 ,

آموزشWindows XP

115

 

The pocket oxford dictionary …

116

PE , 1628,2005

Oxfordadvanced learners dictionary

117

PE , 1628,2005

Oxfordadvanced learners dictionary

118

PE , 1628,2005

Oxfordadvanced learners dictionary

119

WF ,600,1989

Physical examination of the chest

120

Wy, 154,2001

Criticall care

121

 

Learn CPR

122

WG,106,1995

The physiological of heart

123

WG,106,1995

The physiological of heart

124

QA,76/6,

Diplomat: popuar tools …(1)

125

QA,76/6,

Diplomat: popuar tools …(1)

126

QA,76/6,

Diplomat: popuar tools …(2)

127

QA,76/6,

Diplomat: popuar tools …(2)

128

WB,365,1985

Chest tudes : patient & system …

129

QA,76/76,1386

سری کتابهای آموزشی پل(کامپیوتر)

130

WB,205,1999

Head to toeexamination of the…

131

WB,205,1999

Head to toeexamination of the…

132

PE,1128,

First certificate gold  exam…(1)

133

PE,1128,

First certificate gold  exam…(1)

134

PE,1128,

First certificate gold  exam…(2)

135

PE,1128,

First certificate gold  exam…(2)

136

QA,76/76,2002

Best of the best 2002(1)

137

QA,76/76,2002

Best of the best 2002(2)

138

W,13,1386

فرهنگ پزشکی دورلند همراه با اطلس رنگی

139

W,13,1386

فرهنگ پزشکی دورلند همراه با اطلس رنگی

140

QA,76/76,2002

Best of the best 2002(5)

141

QA,76/76,2002

Best of the best 2002(6)

142

QA,76/76,2002

مجموعه نرم افزار

143

WP,100,1996

Gynecology/editormichaelk …

144

WP,100,1996

Gynecology/editormichaelk …

145

PE,1128 ,

Head way . wizadora …(1)

146

PE,1128 ,

Head way . wizadora …(1)

147

PE,1128 ,

Head way . wizadora …(2)

148

PE,1128 ,

Head way . wizadora …(2)

149

WG,106,1995

The physiological origins ….

150

دستگاه شماره 2

رده

نام CD

ردیف

WG,106,1995

The physiological origins of …

151

QA,76/76,2000

Hot CD 2000

152

WF,39,1999

Auscultation skills

153

WC,100,1998

Infectious diseases

154

QA,76/76,2000

Top- toolz 2000: more 130 mnst

155

QA,76/76,2000

مجموعه نرم افزار

156

PE,1449,1996

Multimedia vocabulary. Version…

157

BP,36/5,1381

منتهی الآمال :زندگینامه چهارده معصوم....

158

WB,205,1382

معاینات بالینی و روش گرفت شرح حال (باربارابیتز)

159

PE,1130,2003

How do you do ? video, videotext (1)

160

PE,1130,2003

How do you do ? video, videotext (2)

161

PE,1130,2003

How do you do ? video, videotext (3)

162

PE,1130,2003

How do you do ? video, videotext (4)

163

PE,1130,2003

How do you do ? video, videotext (5)

164

PE,1130,2003

How do you do ? video, videotext (6)

165

PE,1130,2003

How do you do ? video, videotext (7)

166

 

آموزش گام به گامSpss 13

167

PE,1130,2003

How do you do ? video, videotext (9)

168

PE,1130,2003

How do you do ? video, videotext (10)

169

PE,1130,2003

How do you do ? video, videotext (11)

170

PE,1130,2003

How do you do ? video, videotext (12)

171

WE,140,1384

Harrisons principles of internal …

172

WE,140,1384

Harrisons principles of internal …

173

PE,1128,1998

Tofel sampler : an introduction to …

174

PE,1128,1998

Tofel sampler : an introduction to …

175

PE,1128,

Barrons how to prepare for the …

176

PE,1128,

Barrons how to prepare for the …

177

PE,1128,2003

In change : an integrated skills …(1)

178

PE,1128,2003

In change : an integrated skills …(1)

179

 

 

180

PE,1127,2002

Learning to speak english …(1)

181

PE,1127,2002

Learning to speak english …(2)

182

PE,1127,2002

Learning to speak english …(3)

183

PE,1127,2002

Learning to speak english …(4)

184

PE,1127,2002

Learning to speak english …(1)

185

PE,1127,2002

Learning to speak english …(2)

186

PE,1127,2002

Learning to speak english …(3)

187

PE,1127,2002

Learning to speak english …(4)

188

PE,1127,2002

Learning to speak english …(1)

189

PE,1127,2002

Learning to speak english …(2)

190

PE,1127,2002

Learning to speak english …(3)

191

PE,1127,2002

Learning to speak english …(4)

192

WI,100,1384

اصول طب داخلی هاریسون : گوارش

193

WI,100,1384

اصول طب داخلی هاریسون : گوارش

194

QA,76,1385

جامع ترین نرم افزار آموزش کامپیوتر کلید (1)

195

QA,276,1382

مجموعه نرم افزارهای ریاضی و آمار

196

Wy,100,2008

Fundamental of nursing …

197

QA,76/76,1385

راهنمای ویندوز ویستا Windows vista

198

Wy,100,1385

خلاصه مقالات همایش سراسری پرستاری ، مامایی و پژوهش 29 و 30آبان 85

199

QA,76/76,2002

مجموعه نرم افزار

200

QA,76/76,2002

مجموعه نرم افزار

201

QA,76/76,2002

مجموعه نرم افزار 2002

202

PE,1128,2000

New Headway : elementary

203

PE,1128,2000

New Headway : elementary

204

PE,1128,2000

New Headway : (pre –intermediate)

205

PE,1128,2000

New Headway : (pre –intermediate)

206

QA,76,1381

ویندوز فارسی

207

T,385,

ویندوز فارسی آموزش فتوشاب 7

208

WE,200,1380

استخوان شناسی به همراه مفاصل(دکتر بهرامی)

209

T,385,

آموزش فتوشاب

210

PE,1628,

Oxfordtalking dictionary

211

WP,520,1381

آندوکولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیراف

212

WP,520,1381

آندوکولوژی بالینی زنان و ناباروری اسپیراف

213

BP,59,

ترتیل قرآن کریم

214

QA,76/76,2003

مجموعه نرم افزاری آموزشی Top-CD2003

215

QA,76/76,2003

مجموعه نرم افزاری آموزشی Top-CD2003

216

WZ,80,1377

تاریخ پزشکی

217

T,385,1377

آموزش نرم افزارPower point(مقدماتی)

218

T,385,1383

آموزش نرم افزارPower point (سطح دوم)

219

PI,13,1380

واژگان :بزرگترین و کاملترین فرهنگ لغت در زبان فارسی

220

PE,1128,1997

New interchange (1)

221

PE,1128,1997

New interchange (1)

222

PE,1128,1997

New interchange (2)

223

QS,604,1384

انسان از لقاح تا تولد

224

PE,1128,1997

New interchange (3)

225

PE,1128,1997

New interchange (3)

226

PE,1128,1997

New interchange (3)

227

PE,1128,1997

New interchange (3)

228

PE,1128,1997

New interchange (3)

229

PE,1128,1997

New interchange (3)

230

PE,1128,1997

New interchange (4)

231

PE,1128,1997

New interchange (4)

232

PE,1128,2001

New interchange (3)

233

PE,1128,2001

New interchange (3)

234

WQ,100,2000

Obstetrics, gynecology , neonatology

235

WQ,100,2000

Obstetrics, gynecology , neonatology

236

HD,69,1377

برنامه آموزشیOutlook 97

237

HD,69,1377

برنامه آموزشیOutlook 97

238

377،س

آخرالزمان

239

QA,76/9,1381

هکر(نفوذگر)

240

BP,13,1380

نور(فرهنگ لفظی قرآن و کتب روایتی)

241

QS,604,1384

انسان از لقاح تا تولد

242

QA,76/76,2002

مجموعه نرم افزار

243

G,1021,2002

Interactive atlas 2002

244

PE,1128,2001

On your mark …

245

PE,1128,2001

On your mark …

246

PE,1128,2001

On your mark …

247

PE,1128,2001

On your mark …

248

BP,36,1383

سیره امام زمان (عج)

249

QA,76/76 ,

نصب مجموعه نرم افزارMs office 97 , 2000

250

QW,17,1386

اطلس میکروبیولوژی مواد غذایی

251

QA,76/76,2003

مجموعه نرم افزاری آموزشی Top-CD2003

252

WG,106,1995

The physiological origins of heart …

253

HF,5614,

ترافیک Trafic

254

WA,39,1998

Emergency medical training (1)

255

WA,39,1998

Emergency medical training (2)

256

WA,39,1998

Emergency medical training (1)

257

WA,39,1998

Emergency medical training (2)

258

WB,205,1382

معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال (باربارابیتز)

259

WR,140,1384

اطلس رنگی پوست و مو

260

WE,140,1384

Harrisonsprinciples ofinternal …

261

HF,5548,1377

آموزشEXCEL 97(سطح 1)

262

HF,5548,1377

آموزشEXCEL 97(سطح 1)

263

HF,5548,1377

آموزشEXCEL 97(سطح 2)

264

HF,5548,1377

آموزشEXCEL 97(سطح 3)

265

HF,5548,1378

آموزشEXCEL 97(سطح 4)

266

HF,5548,1378

آموزشEXCEL 97(سطح 4)

267

QS,604,1385

جنین شناسی پزشکی لانگمن

268

QA,76/76,1381

آموزش Microsoft windows 98

269

QA,76/76,1381

آموزشMicrosoft windows 98

270

W,9,1380

مجموعه مقالات مجله فیض (شماره 4-1)

271

QV,748,1999

Dosage calculation sia ratio

272

Wy,22,AA1,2000

Official guide to undergraduate …

273

Wy,157,2000

Maternity & womans health care …

274

W,15,2002

Medical terminology :…

275

W,13,2003

Active dictionary & medical …

276

HA,32,1379

آموزش Spss 9.05 for windows

277

HA,32,1379

آموزش Spss 9.05 for windows

278

Wy,150,2008

جوان بی نمازو سرنوشت او

279

BP,80,1378

نورالهدی :مجموعه سخنرانی های آیت اله ناصری

280

WF,26,1991

Mechanical ventilationl …

281

BP,58,

القرآن الکریم

282

Wy,150,2000

Brunner and suddarths textbook …

283

Wy,150,2001

Medical – surgical nursing …

284

WG,140,1996

Interactive electro cardiography

285

WG,140,1996

Interactive electro cardiography

286

WG,106,2000

Mastering auscultation :…

287

WG,106,2000

Mastering auscultation :…

288

Wx,150,1381

لوح فشرده مقالات اولین همایش کشوری مدیریت منابع ....

289

WA,292,1997

First Aid and CPR, Attica

290

WA,292,1997

First Aid and CPR, Attica

291

WO,517,2001

Instrument  operating room

292

WO,517,2001

Instrument  operating room

293

 

مجموعه نرم افزارResearch tools

294

BF,637,1386

خودت را دوست بدار و کمک کن تا دیگران خودرا بیشتر دوست بدارند(4)

295

BF,637,1386

خودت را دوست بدار و کمک کن تا دیگران خودرا بیشتر دوست بدارند(4)

296

BF,637,1386

خودت را دوست بدار و کمک کن تا دیگران خودرا بیشتر دوست بدارند(4)

297

BF,637,1386

خودت را دوست بدار و کمک کن تا دیگران خودرا بیشتر دوست بدارند(4)

298

BF,637,1386

خودت را دوست بدار و کمک کن تا دیگران خودرا بیشتر دوست بدارند(6)

299

BF,637,1386

خودت را دوست بدار و کمک کن تا دیگران خودرا بیشتر دوست بدارند(6)

300

 

شماره 3

رده

نام CD

ردیف

BF,637,1386

خودت را دوست بدار ... چشمها را باید شست( مجموعه6 )

301

BF,637,1386

خودت را دوست بدار ... چشمها را باید شست( مجموعه6 )

302

WB,205,1386

معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال

303

WB,205,1386

معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال

304

 

 

305

WB,205,1386

معاینات بالینی و روش گرفتن شرح حال

306

PE,1131,1376

انگلیسی در سفر، مکالمه ربان انگلیسی 1

307

PE,1131,1376

انگلیسی در سفر، مکالمه ربان انگلیسی1

308

PE,1131,1376

انگلیسی در سفر، مکالمه ربان انگلیسی1

309

 

 

310

PE,1131,1376

انگلیسی در سفر، مکالمه ربان انگلیسی2

311

PE,1131,1376

انگلیسی در سفر، مکالمه ربان انگلیسی2

312

PE,1128,1383

آموزش مکالمه انگلیسی با تلفظ آمریکایی (نصرت) 1

313

PE,1128,1383

آموزش مکالمه انگلیسی با تلفظ آمریکایی (نصرت) 1

314

 

 

315

PE,1128,1383

آموزش مکالمه انگلیسی با تلفظ آمریکایی (نصرت) 2

316

 

 

317

PE,1128,1383

آموزش مکالمه انگلیسی با تلفظ آمریکایی (نصرت) 2

318

PE,1128,1383

آموزش مکالمه انگلیسی با تلفظ آمریکایی (نصرت) 3

319

PE,1128,1383

آموزش مکالمه انگلیسی با تلفظ آمریکایی (نصرت) 3

320

PE,1128,1383

آموزش مکالمه انگلیسی با تلفظ آمریکایی (نصرت) 3

321

PE,1128,1383

آموزش مکالمه انگلیسی با تلفظ آمریکایی (نصرت) 4

322

PE,1128,1383

آموزش مکالمه انگلیسی با تلفظ آمریکایی (نصرت) 4

323

PE,1128,1383

آموزش مکالمه انگلیسی با تلفظ آمریکایی (نصرت) 4

324

 

 

325

T,385,1383

مقدماتی  : Power point97آموزش

326

T,385,1383

متوسط  : Power point97آموزش

327

T,385,1383

پیشرفته   : Power point97آموزش

328

WP,100,1998

Female genitalia ,anus,…

329

WP,100,1998

Female genitalia ,anus,…

330

WS,141,1999

Head to – toe examination of the …

331

WS,141,1999

Head to – toe examination of the …

332

WB,205,

Head to – toe examination of the  pregnant

333

Z,52/5,1385

تند تایپ ،  نرم افزار خودآموز تایپ

334

WE,103,1998

Motor system and relaxes

335

WE,103,1998

Motor system and relaxes

336

WP,815,1998

Breasts and regional …

337

WP,815,1998

Breasts and regional …

338

WV,300,1998

Nose,mouth,throat and neck

339

WV,300,1998

Nose,mouth,throat and neck

340

WI,900

ABDOMEN

341

WI,900

ABDOMEN

342

WJ,700,1998

Male genitalia,anus , rectum,…,

343

WJ,700,1998

Male genitalia,anus , rectum,…

344

WE,705,1998

Head , eyes and ears

345

WE,705,1998

Head , eyes and ears

346

WG,141,1998

Cardiovascular system: peripheral

347

WG,141,1998

Cardiovascular system: peripheral

348

WF,600,1994

                                                                                   Examining the lungs amd thorax

349

WF,600,1994

Examining the lungs amd thorax

350

WT,141,1999

Head to – toe examination of the …

351

WT,141,1999

Head to – toe examination of the …

352

WB,205,1999

Head to – toe examination of the adult

353

WB,205,1999

Head to – toe examination of the adult

354

WS,420,1996

Head to – toe examination of the neonate

355

WS,420,1996

Head to – toe examination of the neonate

356

 

 

357

 

 

358

 

 

359

 

 

360

QA,76/7,2002

مجموعه نرم افزار

361

BP,11

حمزه

362

 

 

363

PE,1128,2005

آموزش زبان انگلیسی New interchange

364

PE,1128,2005

آموزش زبان انگلیسی New interchange

365

WB,205,1999

Head to – toe examination of the pregnant

366

 

 

367

 

 

368

PE,130

آموزش  زبان کودکان 1

369

PE,130

آموزش  زبان کودکان 2

370

Qa,76/76,2004

Norton Symantec 2004آنتی ویروس سیمنتیک

371

HG,743,1383

ازدواج موفق (حلت)

372

 

 

373

T,385,1383

power point 97: پیشرفته

374

PE,1128,2000

Head way : intermediate

375

PE,1128,2000

Head way : intermediate

376

Wp,140,1383

بیماری های زنان نواک

377

WB,102

Clinical medicine

378

WB,102

Clinical medicine

379

QA,76/76

نرم افزارخوشنویسی

380

QA,76/76

نرم افزارخوشنویسی

381

PE,130

Centeral news 1 اخبار آکسفورد

382

PE,130

Centeral news 2 اخبار آکسفورد

383

PE,1128,2001

 

384

TK,5105,2002

Internet  goldenaddress directory 2002

385

TK,5105,2002

Internet  goldenaddress directory 2002

386

 

 

387

WR,100,

Eucerin Medical Skin care Active …

388

WR,100,

Eucerin Medical Skin care Active …

389

T,385,2005

آتوکد 2005                     Autocad 2005                  

390

T,385,2005

آتوکد 2005         Autocad 2005                                                          

391

HF,5548,2003

Office  2003  XP

392

BF,1999,1383

گفتگو با ناشناختیحلت

393

BF,1999,1383

گفتگو با ناشناختیحلت

394

BF, 637.1382

دیدار با سرنوشت

395

BF, 637.1382

دیدار با سرنوشت

396

Z,52/5.2000

 آموزش Word 2000

397

QA,76/9,

آموزش هکر فارسی

398

QA,76/9,

آموزش هکر فارسی

399

TK,5105

مجموعه ای از بهترین ابزارهای اینترنتی  Internet tools 2005

400

PE, 1645

فرهنگ لغت با بیش از 30 لغت نامه تخصصی و نیم میلیون لغت فارسی

401

PE,1130,

اخبار آکسفورد Central News (1)

402

PE,1130,

Central News(2)   اخبار آکسفورد

403

PE,3129,1994

  خود آموز زبان آلمانی    Tripleplay plusin German

404

PE,3129,1994

  Tripleplay plusin German خود آموز زبان آلمانی

405

QB,981

راز بقاء

406

QB,981

راز بقاء

407

 

 

408

 

 

409

ًQA,7060,1381

از صفر تا اینترنت  ج (1 )

410

ًQA,7060,1381

از صفر تا اینترنت  ج (2 )

411

ًQA,7060,1381

از صفر تا اینترنت  ج (3 )

412

ًQA,7060,1381

از صفر تا اینترنت  ج (4 )

413

ًQA,7060,1381

از صفر تا اینترنت  ج (5 )

414

ًQA,7060,1381

از صفر تا اینترنت  ج (6 )

415

ًQA,7060,1381

ایمیل گویا  ج ( 1 )

416

ًQA,7060,1381

ایمیل گویا  ج ( 2 )

417

ًQA,7060,1381

رفع مشکلات اولیه کامپیوتر ( 1 )

418

ًQA,7060,1381

رفع مشکلات اولیه کامپیوتر ( 2 )

419

ًQA,7060,1381

رفع مشکلات اولیه کامپیوتر ( 3 )

420

ًQA,7060,1381

نگارش و نامه نگاری (1 )

421

ًQA,7060,1381

نگارش و نامه نگاری (2)

422

ًQA,7060,1381

نگارش و نامه نگاری (3 )

423

ًQA,7060,1381

نگارش و نامه نگاری (4)

424

ًQA,7060,1381

نگارش و نامه نگاری (5)

425

ًQA,7060,1381

نگارش و نامه نگاری (6)

426

ًQA,7060,1381

نگارش و نامه نگاری (7)

427

ًQA,7060,1381

چاپ در خانه (1)

428

ًQA,7060,1381

چاپ در خانه (2)

429

ًQA,7060,1381

چاپ در خانه (3)

430

ًQA,7060,1381

چاپ در خانه (4)

431

ًQA,7060,1381

چاپ در خانه (5)

432

ًQA,7060,1381

چاپ در خانه (6)

433

ًQA,7060,1381

شاه کلید (1)

434

ًQA,7060,1381

شاه کلید (2)

435

ًQA,7060,1381

شاه کلید (3)

436

ًQA,7060,1381

شاه کلید (4)

437

ًQA,7060,1381

شاه کلید (5)

438

WY,161,2003

Medical- surgical nursing health and …

439

WY,161,2003

Medical- surgical nursing health and

440

WO,500,

تکنیکهای اعمال جراحی عمومی

441

WO,500,

تکنیکهای اعمال جراحی عمومی

442

WO,500,

تکنیکهای اعمال جراحی عمومی

443

WO,500,

تکنیکهای اعمال جراحی عمومی

444

WO,500,

تکنیکهای اعمال جراحی عمومی

445

W,4887

Medical  terminology

446

 

 

447

WX,215,2005

Emergency care and transportation…

448

WY,100,2005

Potter & Perry S  fundamentals of …

449

WG,140,1384

خود آموز نوار قلب  ECG  ضمیمه رایگان کتاب مراقبت های پرستاری ویژه

450

 
 
تاریخ بروز رسانی : 98/04/05