اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:10:50 PM 1400 / 07 / 01
 

عملکرد واحد اعتبار بخشی دانشکده پرستاری در سال 97

 1.     ارائه شرح وظایف کارکنان هر قسمت بر حسب وظایف محوله و ورود آن به وب سایت دانشکده
 2.     برگزاری جلسه تیوری و عملی اطفاء حریق
 3.     نظارت بر تاریخ های بازدید کپسولهای آتش نشانی
 4.     نظارت بر خرید و کاربرد ورقه های عایق جهت نصب در زیر ابسردکن ها و فایرباکس ها
 5.     نظارت بر راه اندازی سیستم آلارم حریق دانشکده
 6.     نامه به واحدهای مربوطه جهت پیگیری بررسی چاههای ارت دانشکده و آبرسانی سیستمهای فایرباکس
 7.     نظارت بر تهیه و نصب تابلوهای راهنما در دانشکده
 8.     نظارت بر نصب و مشخص نمودن پلاکارتهای محل های خروج اضطراری دانشکده
 9.     راه اندازی نمازخانه در دانشکده
 10.     نظارت بر نصب تلفن در اسانسور دانشکده
 11.     نظارت بر گسترش فضای سبز اطراف دانشکده
 12.     مجهز کردن و سامان دهی اتاق پراتیک بر اساس استانداردها
 13.     مشخص کردن عملکرد هر مایکن در پراتیک و نصب طریقه نگهداری از آن در کنار آن
 14.     همکاری با واحد EDO

 

دکتر ندا میرباقر آجرپز: مسئول اعتبار بخشی دانشکده پرستاری

آخرین ویرایش : 1397/09/21