به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

12:05:35 AM 1398 / 04 / 28
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 98 -97 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته تخصصی پرستاری(Phd)
 
 
دروس دکترای تخصصی  پرستاری ورودی مهر 97

نام درس

کد

تعداد واحد

نظریه پردازی در پرستاری

1230102

3

روش شناسی و نقد پژوهشهای ترکیبی و ابزارسازی در پرستاری

1230105

5/1

مدیریت رهبری و سیاستگذاری در پرستاری

1230107

5/1

 

 دکترای تخصصی  پرستاری ورودی مهر 96

نام درس

کد

تعداد واحد

پایان نامه

1230110

20

 

دکترای تخصصی  پرستاری ورودی مهر 95و بهمن 93

نام درس

کد

تعداد واحد

پایان نامه

1230013

20