اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

4:46:10 PM 1399 / 03 / 07
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 99 -98 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته تخصصی پرستاری(Phd)
 

دروس دکترای تخصصی  پرستاری(Ph.D.) - دانشجویان ورودی مهر 98

نام درس

کد

تعداد واحد

نوع واحد

فلسفه علم و پرستاری

1230101

2

نظری

مدیریت و رهبری در آموزش پرستاری

1230103

2

نظری

روش شناسی و نقد پژوهشهای کمی و کیفی در پرستاری

1230104

5/3

نظری3 عملی5/

آمار استنباطی پیشرفته

1230106

2

نظری5/1 عملی5/

دروس دکترای تخصصی  پرستاری(Ph.D.)- دانشجویان ورودی مهر 97

نام درس

کد

تعداد واحد

نوع واحد

نظامها و برنامه های آموزشی در پرستاری

1230108

2

نظری

مباحث ویژه در پرستاری

1230109

5/1

نظریعملی

دروس دکترای تخصصی  پرستاری(Ph.D.)- دانشجویان ورودی بهمن 93 و مهر 95 و مهر 96

نام درس

کد

تعداد واحد

نوع واحد

نوع درس

پایان نامه

1230013

20

 

تخصصی الزامی

 

دروس دکترای تخصصی پژوهشی  پرستاری - دانشجویان ورودی مهر 98

نام درس

کد

تعداد واحد

نوع واحد

آمار زیستی و اپیدمیولوژی

1231001

2

 

روش تحقیق پیشرفته

1231002

2

 

نظریه پردازی در پرستاری

1231003

1.5