اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:00:33 PM 1401 / 05 / 17
 

شورای صنفی دانشکده پرستاری و مامایی

منتخبین یازدهمین دوره انتخابات شورای صنفی دانشجویان  دانشکده پرستاری و مامایی

نام و نام خانوادگی

مقطع و رشته تحصیلی

عضویت

1. پیام نادری

کارشناسی پرستاری

اصلی

2.سید محمدرضا میر

         "            "          

اصلی

3.  محمد رضایی

"            "   

اصلی

4.   محسن علیزاده

کارشناسی پرستاری        

اصلی- دبیر شورا

5. الهام حسن پور

کارشناسی مامایی اصلی

6.   محمدرضا نقدی

کارشناسی اتاق عمل

علی البدل

     
     
     
     
 

 

آئین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی
دستورالعمل اجرایی آیین نامه شورای صنفی دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی

 

 تاریخ آخرین ویرایش:خرداد 1398