اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

6:54:07 AM 1399 / 03 / 10
 

کتابخانه دیجیتال (پایگاه های اطلاعاتی فعال)

 

تاریخ به روزرسانی: مهر 97