اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

3:12:09 AM 1399 / 07 / 07
 

فاطمه آفتابی آرانی: کارشناس کتابداری و مسئول کتابخانه- رزومه

تخصص :دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات ودانش شناسی قم


مراحل اخذ مدارک تحصیلی :

 • دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی – دانشگاه پیام نور قم
 • کارشناسی کتابداری واطلاع رسانی  - دانشگاه قم

 شرح وظایف:

 • گردآوری و حفظ مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی علمی ، تخصصی و مرجع برای مجموعه.
 • پیگیری و بکارگیری شیوه های نوین کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری های پیشرفته اطلاعاتی در جهت استفاده بهینه از نیروی انسانی ، منابع ، امکانات ، به منظور اشاعه سریعتر اطلاعات ، افزایش دسترسی به آن و عرضه فعالانه خدمات.
 • نیاز سنجی و نظر سنجی مراجعه کنندگان کتابخانه و بررسی نیازهای علمی و جدید آنها و تنظیم درخواستها و لیست و فرمهای مربوطه و ارائه آنها به سرپرست دانشکده.
 • فراهم نمودن زمینه ارتقای دانش تخصصی خود و کارمندان و ایجاد زمینه بهره گیری از آخرین دستاوردهای علمی در حوزه خدمات کتابداری جهت پیشبرد اهداف کتابخانه.
 • شرکت در دوره های آموزشی تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی دردانشگاه.
 • تهیه آیین نامه های لازم جهت استفاده از منابع  و اداره کتابخانه ها و
 • درج آنها در سایت دانشکده.
 • هماهنگی امور کتابخانه با سرپرست دانشکده­.
 • نظارت بر فعالیت کارکنان تحت سرپرستی.
 • تنظیم نامه­های اداری کتابخانه.
 • دریافت اطلاعات عملکرد از همکاران و تنظیم گزارش عملکرد کتابخانه.
 • هماهنگی امور کتابخانه با کتابخانه مرکزی.
 • ارائه اطلاعات و راهنماییهای لازم و انتخاب منابع مناسب مورد نظر و ارائه خدمات به هنگام ، دقیق و کامل به مراجعه کنندگان در راستای وظایف کتابخانه.
 • راهنمای مراجعین برای استفاده از کتابخانه دیجیتال دانشگاه.
 • رسیدگی به مسائل موجود در کتابخانه در هر زمینه و در صورت نیاز ارائه  به سرپرست محترم دانشکده و در موارد ضروری پیشنهاد برگزاری جلسه در زمینه مسائل موجود.
 • مرتفع ساختن کمبودها و نیازهای کتابخانه درحد امکان با توجه به شرایط موجود.
 • آمار گیری و گزارش از سیستم امانت و منابع و ارائه آمار.
 • پیگیری معایب سیستمها  و پرینتر از طریق هماهنگی با کارشناس مرکز کامپیوتر دانشکده.
 • تهیه و آماده سازی فهرست منابع خریداری شده جدید جهت اطلاع رسانی در وب سایت دانشکده و بورد کتابخانه.
 • جذب نیروی کاردانشجویی برای ارائه خدمات کتابخانه برای شیفت عصر.
 • شرکت در جلسات مربوط به امور کتابخانه ها.
 • انجام امور خدمات فنی  کتابداری شامل فهرست نویسیتوصیفی، تحلیلی  و رده بندی (کتب پزشکی بر اساس سیستم کتابخانه ملی آمریکا رده بندی می گردد ) منابع  کتابخانه ای (کتب فارسی و لاتین و سی دی فارسی و لاتین وپایان نامه ) در نرم افزار کتابخانه ای پارس آذرخش.
 • تولید کارت مادر و برچسب عطف و بارکد منابع با استفاده از نرم افزار کتابخانه و نصب آنها.
 • وارد کردن شماره ثبت نسخ هر کتاب در پشت کارت شلف (کارت مادر) و بروزرسانی و مرتب سازی فایل کارت شلف ها(برگه دان)
 • انجام کارهای ثبت منابع  و به طورکلی کلیه مراحل آماده سازی کتاب تا انتقال آنها به مخزن ، امانت کتاب و در نهایت حفاظت و توسعه مجموعه منابع.

تلفن و نمابر دانشکده پرستاری ومامایی 03155540021

 پست الکترونیکیaftabi_f_at_kaums.ac.ir  :

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی دانشگاه علوم پزشکی کاشان دانشکدهپرستاری و مامایی

   کدپستی 81151-87159