به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

6:54:50 PM 1398 / 04 / 28
 

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد روان پرستاری

ورودی مهر97 نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97 ، ترم 2 

               ساعت

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

 

 

 

 

 

یکشنبه

مداخلات روان پرستاری فردی (دکتر شریفی)کلاس 9

مدیریت

(دکتر تقربی)کلاس 9

 

اختلالات روانی بزرگسالان

(دکتر شریفی)کلاس 9

 

دوشنبه

داروشناسی اختصاصی

(دکتر بنفشه)

 کلاس تحصیلات تکمیلی

روشهای آموزشی

(دکتر شریفی)

 کلاس تحصیلات تکمیلی

 

کاراموزی

سه شنبه

کاراموزی

 

 

 

چهارشنبه

کاراموزی

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

دانشجویان ترم دوم: (کشیک موظف 21شیفت)- برگزاری کارگاه کنترل عفونت در بیمارستان و بیماران- مدرس خانم دکتر رضایی

برنامه هفتگی دانشجویان  کارشناسی ارشد روان پرستاری

ورودی مهر96 نیم سال دوم سال تحصیلی 98-97 ، ترم 4 

           ساعت

ایام هفته

8-10

10-12

12-14

14-16

16-18

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

کارورزی

 

کارورزی

دوشنبه

کارورزی

 

کارورزی

سه شنبه

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

دانشجویان ترم چهارم: (کشیک موظف 54 شیفت)- برگزاری کارگاه خدمات مبتنی بر شواهد- مدرس دکتر ادیب