به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

6:56:56 PM 1398 / 04 / 28
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 98 -97 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته ارشد روان پرستاری
 

دروس کارشناسی ارشد روان پرستاری ورودی مهر 97

نام درس

کد

تعداد واحد

نوع واحد

مدیریت پرستاری در بخشهای روانپزشکی

1223105

5/1

1 نظری

0.5کاراموزی

روشهای آموزشی

1223106

5/1

1 نظری

0.5عملی

داروشناسی اختصاصی

1223107

5/1

1 نظری

5/ کاراموزی

اختلالات روانی بزرگسالان و مراقبتهای روان پرستاری

1223110

2

1 نظری 

1 کاراموزی

مداخلات روان پرستاری فردی

1223111

2

1 نظری

1 کاراموزی

 

دروس کارشناسی ارشد روان پرستاری ورودی مهر 96

نام درس

کد

تعداد واحد

کارورزی

1223117

6

پایان نامه

1223118

4