به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

7:01:28 PM 1398 / 04 / 28
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 98 -97 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته ارشد  پرستاری سالمندی
 
 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ورودی مهر 97

نام درس

کد

تعداد واحد

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

1222003

2

مدیریت در پرستاری در بخشهای بالینی

1222005

1.5

روش تدریس و برنامه ریزی درسی

1222006

1.5

سالمندی سالم و فعال

1222010

2

پرستاری سالمندی 2

1222012

3

 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی ورودی مهر 96 و ...

نام درس

کد

تعداد واحد

پایان نامه

1222015

4