ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

4:08:05 PM 1398 / 06 / 27
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 98 -97 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته ارشد  پرستاری سالمندی
 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشجویانورودی مهر 98

نام درس

کد

تعداد واحد

نوع واحد

نوع درس

رایانه و سیستم اطلاع رسانی پزشکی

1222001

1

نظریعملی

کمبود

جبرانی

آمارو روش تحقیق پیشرفته

1222002

3

نظریعملی

کمبود

جبرانی

نظریه ها ، الگوهای پرستاری و کاربرد انها

1222004

2

نظری

کاراموزی

پایه

اپیدمیولوژی در سالمندی

1222007

2

نظری

کاراموزی

اختصاصی

داروشناسی تخصصی سالمند و طب مکمل

1222009

2

نظریعملی

اختصاصی

بررسی وضعیت سلامت در سالمندان

1222008

2

نظری

کاراموزی

اختصاصی

 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشجویانورودی مهر 97

نام درس

کد

تعداد واحد

نوع واحد

نوع درس

پرستاری سالمندی 1

1222011

4

نظری

کاراموزی

اختصاصی

پرستاری سالمندی 3

1222013

3

نظری

کاراموزی

اختصاصی

ساختارها وسیستمهای مراقبتی ویژه سالمندان

1222014

3

نظری

کاراموزی

اختصاصی

بررسی وضعیت سلامت در سالمندان

1222008

2

نظری

کاراموزی

اختصاصی

 

 

 

 

 

 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی دانشجویان ورودی مهر 96 و بالاتر

نام درس

کد

تعداد واحد

نوع واحد

نوع درس

پایان نامه

1222015

4

 

تخصصی الزامی