اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

6:29:19 AM 1399 / 03 / 10
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 99 -98 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته ارشد  پرستاری سالمندی
 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی –نیمسال دوم 99-98

ترم دوم

نام درس

کد درس

تعداد واحد

نوع درس

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

1222003

2

پایه

مدیریت در پرستاری در بخشهای بالینی

1222005

5/1

پایه

روش تدریس و برنامه ریزی درسی

1222006

5/1

پایه

سالمندی سالم و فعال

1222010

2

اختصاصی

پرستاری سالمندی 2

1222012

3

اختصاصی

جمع واحد

10

 

ترم چهارم

نام درس

کد درس

تعداد

واحد

پایان نامه

1222015

4

جمع واحد

4