ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

4:08:33 PM 1398 / 06 / 27
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 99 -98 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته ارشد  پرستاری مراقبتهای ویژه
 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژهدانشجویانورودی مهر 98

نام درس

کد

تعداد واحد

نوع واحد

نوع درس

رایانه و سیستم اطلاع رسانی پزشکی

1220001

1

نظریعملی

کمبود

جبرانی

آمار و روش تحقیق پیشرفته

1220002

3

نظریعملی

کمبود

جبرانی

مقدمه ای بر پرستاری مراقبتهای ویژه

1220004

1

نظری

پایه

مراقبتهای پرستاری در بخشهای مراقبت ویژه

1220005

3

نظری

پایه

پایش پرستاری پیشرفته

1220006

3

نظری

پایه

داروشناسی

1220007

1

نظری

پایه

مباحث عمومی در پرستاری پیوند اعضاء

1220008

1

نظری

پایه

 

 

 

 

 

 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژهدانشجویانورودی مهر 97

نام درس

کد

تعداد واحد

نوع واحد

نوع درس

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 5 (غدد زنان زایمان)

1220013

1

نظری

کاراموزی

اختصاصی

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 6 (گوارش شکم لگن)

1220014

2

نظری

کاراموزی

اختصاصی

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 7 (خون سیستم ایمنی وعفونی)

1220015

2

نظری

کاراموزی

اختصاصی

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 8 (جراحی ،ویژه، تروما)

1220016

3

نظری

کاراموزی

اختصاصی

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 9 (جراحی عروق ارتوپدی)

1220017

1

نظری

کاراموزی

اختصاصی

 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژهدانشجویانورودی مهر 96و بالاتر

نام درس

کد

تعداد واحد

نوع واحد

نوع درس

پایان نامه

1220018

4

 

تخصصی الزامی