به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

7:06:11 PM 1398 / 04 / 28
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 98 -97 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته ارشد  پرستاری مراقبتهای ویژه
 
 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه ورودی مهر 97

نام درس

کد

تعداد واحد

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 1 (تنفس)

1220009

3

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 2 (قلب و عروق)

1220010

3

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 3 (دستگاه عصبی-روانپزشکی)

1220011

2

پرستاری مراقبتهای ویژه اختصاصی 4 (کلیه مجاری ادراری)

1220012

2

 

 کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه

نام درس

کد

تعداد واحد

پایان نامه

1220018

4