اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

6:36:46 AM 1399 / 03 / 10
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 99 -98 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته ارشد  پرستاری مراقبتهای ویژه
 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه-  سرفصل جدید

ترم دوم

نام درس

کد درس

تعداد واحد

نوع درس

مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه

1220113

1.5

اختصاصی اجباری

کاراموزی مراقبتهای ویژه تنفس و قفسه سینه

1220114

1

اختصاصی اجباری

مراقبتهای ویژه قلب و عروق

1220115

1.5

اختصاصی اجباری

کاراموزی مراقبتهای ویژه قلب و عروق

1220116

1

اختصاصی اجباری

مراقبتهای ویژه اعصاب و روان

1220117

1.5

اختصاصی اجباری

کاراموزی مراقبتهای ویژه اعصاب و روان

1220118

1

اختصاصی اجباری

مراقبتهای ویژه کلیه و مجاری ادراری و دیالیز

1220120

1

اختصاصی اجباری

کاراموزی مراقبتهای ویژه کلیه و مجاری ادراری و دیالیز

1220121

5/

اختصاصی اجباری

جمع واحد ترم دو

9

 

ترم چهارم

نام درس

کد درس

تعداد

واحد

پایان نامه

1220126

4

جمع واحد

4