به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

7:10:44 PM 1398 / 04 / 28
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 98 -97 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته ارشد  پرستاری داخلی جراحی
 
 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ورودی مهر 97

نام درس

کد

تعداد واحد

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

1221103

1.5

مدیریت خدمات پرستاری در بخشهای بالینی

1221105

1.5

پرستاری از اختلالات و بیماریهای حاد داخلی جراحی

1221110

3

طب مکمل، طب جایگزین و نقش پرستار در آنها

1221112

1.5

 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی ورودی مهر 96

نام درس

کد

تعداد واحد

کارورزی

1221116

6

پایان نامه

1221117

4

 

 کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحیورودی مهر 95و...

نام درس

کد

تعداد واحد

پایان نامه

 

1221117

4