ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

4:09:42 PM 1398 / 06 / 27
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال اول سال تحصیلی 99 -98 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته ارشد  پرستاری داخلی جراحی
 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی- دانشجویان ورودی مهر 98

نام درس

کد

تعداد واحد

نوع واحد

نوع درس

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

1221101

1

نظریعملی

کمبود

جبرانی

آمار و روش تحقیق پیشرفته

1221102

3

نظریعملی

کمبود

جبرانی

نظریه ها ، الگوهای پرستاری و کاربرد انها

1221104

2

نظری

کاراموزی

اختصاصی

داروشناسی اختصاصی

1221107

5/1

نظری

اختصاصی

پاتوفیزیولوژی

1221108

5/1

نظری

اختصاصی

پایش وضعیت سلامت بزرگسالان

1221109

2

نظری

کاراموزی

اختصاصی

 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحیدانشجویانورودی مهر 97

نام درس

کد

تعداد واحد

نوع واحد

نوع درس

روشهای آموزش به مددجو

1221106

5/1

نظریعملی

اختصاصی

پرستاری از اختلالات و بیماریهای مزمن داخلی جراحی

1221111

3

نظری

کاراموزی

اختصاصی

پدافند غیرعامل و نقش پرستار دران

1221113

5/

نظری

اختصاصی

پرستاری انکولوژی

1221114

5/1

نظری

کاراموزی

اختصاصی

مراقبتهای تسکینی و نقش پرستار در ان

1221115

1

نظری

کاراموزی

اختصاصی

 

 

 

 

 

 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحیدانشجویانورودی مهر 96و بالاتر

نام درس

کد

تعداد واحد

نوع واحد

نوع درس

پایان نامه

1221117

4 واحد

 

تخصصی الزامی