اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

6:43:52 AM 1399 / 03 / 10
 
لیست و شماره دروس ارائه شده نیمسال دوم سال تحصیلی 99 -98 دانشکده پرستاری و مامایی
 
رشته ارشد  پرستاری داخلی جراحی
 

دروس کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی- نیمسال دوم  99-98

ترم دوم

نام درس

کد درس

تعداد واحد

نوع درس

اخلاق پرستاری و روابط حرفه ای

1221103

5/1

اختصاصی

مدیریت خدمات پرستاری در بخشهای بالینی

1221105

5/1

اختصاصی

پرستاری از اختلالات و بیماریهای حاد داخلی جراحی

1221110

3

اختصاصی

طب مکمل، طب جایگزینو نقش پرستار در آنها

1221112

5/1

اختصاصی

جمع واحد

5/7

 

ترم چهارم

 

نام درس

کد درس

تعداد واحد

 

کارورزی

1221116

6

 
 

پایان نامه

1221117

4

 

جمع واحد

10