اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:35:25 PM 1400 / 07 / 01
 

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانشکده پرستاری و مامایی

چک لیست پروسیجرهای پرستاری و مامایی

  پروسیجرهای رشته اتاق عمل

اسکراب جراحی

پوشیدن دستکش به روش بسته