اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:04:33 AM 1399 / 07 / 07
 

مراکزEDO سایر دانشکده های پرستاری

دانشگاه تبریز

http://dentistryfac.tbzmed.ac.ir/?‎PageID=۲۱۱

دانشگاه پیراپزشکی اردبیل

http://www.arums.ac.ir/fa/medicine/‎edo

دانشکده پرستاری زابل

http://www.zbmu.ac.ir/page.php?‎slct_pg_id=۶۷۲&sid=۱۳&slc_lang=fa

دانشکده پرستاری و مامایی بویه گلستان

http://www.goums.ac.ir/page.php?‎slct_pg_id=۱۷۱۵&sid=۳&slc_lang=fa

دانشکده پرستاری جهرم

http://jums.ac.ir/Index.aspx?page_=form&lang=۱&sub=15&tempname=fnm&PageID=۱۰۰۹۸&isPopUp=False

دانشکده پیراپزشکی کرمانشاه

http://paramedical-school.kums.ac.ir/fa/‎assistances/‎edo

دانشکده پرستاری کرمان

http://snm.kmu.ac.ir/Default1.aspx?Id=2514

دانشکده پرستاری البرز

http://education.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx?‎CategoryID=۶ad658d7-be60-4189-8c34-d6840a6a1534
جندی شاپور شیراز http://fnursing.ajums.ac.ir/HomePage.aspx?‎TabID=۱۰۴۰۷&Site=fnursing.ajums.ac&Lang=fa-IR
دانشکده پرستاری فسا http://education.fums.ac.ir/HomePage.aspx?‎TabID=۷۲۷۵&Site=education.fums.ac&Lang=fa-IR
دانشکده پرستاری و مامائی شیروان http://www.nkums.ac.ir/index.aspx?Catid=5362
دانشکده پرستاری و مامائی فرودس http://prferdows.bums.ac.ir/ShowPage.aspx?page_=form&order=show&lang=۱&sub=62&PageId=11428&codeV=1&tempname=Template21

دانشکده پرستاری و مامائی ارتش

http://nursing.ajaums.ac.ir/HomePage.aspx?TabID=5821&Site=nursing.ajaums.ac&Lang=fa-IR