اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:44:39 AM 1400 / 07 / 01
 

شرح وظایف

شرح وظایف:

دفتر توسعه آموزش به‌عنوان مرکزی پویا و کانون تبادلات فکری و عملی در جهت تصمیمات عملی در زمینه برنامه‌های آموزشی دانشگاه دارای شرح وظایف زیرمی باشد:

-      همکاری در ارتقای توانمندی‌های اعضای هیئت ‌علمی در زمینه‌های مختلف آموزش علوم پزشکی.

-      همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هیئت‌علمی و فرایندهای آموزشی در دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه.

-      ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح‌های پژوهش در آموزش.

-      ارائه مشاوره در زمینه‌های مختلف فرایند یاددهی-یادگیری، اجرایروش‌های نوین آموزشی و ارزشیابی به گروه‌های آموزشی و اعضای هیئت‌علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه.

-      شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده.