اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

5:32:25 PM 1398 / 11 / 01
 
گروه داخلی جراحی گروه مدیریت و بهداشت گروه اتاق عمل گروه مامایی