اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

11:27:07 AM 1400 / 01 / 31
 
گروه داخلی جراحی گروه مدیریت و بهداشت گروه تکنولوژی اتاق عمل گروه مامایی