اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:00:04 PM 1400 / 07 / 01
 
گروه داخلی جراحی گروه مدیریت و بهداشت گروه تکنولوژی اتاق عمل گروه مامایی