اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:37:31 PM 1401 / 05 / 17
 
گروه داخلی جراحی گروه مدیریت و بهداشت گروه تکنولوژی اتاق عمل گروه مامایی