اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:26:13 AM 1399 / 07 / 07
 
گروه داخلی جراحی گروه مدیریت و بهداشت گروه اتاق عمل گروه مامایی