اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

8:42:14 AM 1399 / 10 / 30
 
گروه داخلی جراحی گروه مدیریت و بهداشت گروه تکنولوژی اتاق عمل گروه مامایی