اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

1:35:46 PM 1399 / 01 / 14
 
گروه داخلی جراحی گروه مدیریت و بهداشت گروه اتاق عمل گروه مامایی