اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

12:16:13 PM 1400 / 07 / 01
 

برنامه کارآموزی پرستاری بزرگسالان سالمندان2     دانشجویان پرستاری              مرداد ماه 1400

 

 

جراحی مردان 2 (ارولوژی ارتوپدی)

جراحی مردان1

CCU1(قلب)

Post cat

نقوی

بیمارستان متینی

ENT

POST ICU OH

 

 

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

صبح

عصر

 

09/05/1400 لغایت 11/05/1400

-

-

-

-

-

-

-

-

E4

-

-

A4

-

C4

 

12/05/1400 لغایت 14/05/1400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

A4

-

B4

-

-

 

16/05/1400 لغایت 18/05/1400

-

-

-

A4

-

B4

 

C4

-

-

F4

-

-

-

 

19/05/1400 لغایت 21/05/1400

F4

 

-

-

-

-

E4

B4

D4

C4

G4

H4

-

-

 

23/05/1400 لغایت 25/05/1400

B4

 

-

D4

A4

-

-

-

G4

H4

E4

 

-

-

 

30/05/1400 لغایت 01/06/1400

H4

 

F4

E4

D4

H4

G4

A4

B4

F4

C4

D4

-

-

 

02/06/1400 لغایت 04/06/1400

C4

 

G4

H4

F4

E4

D4

 

 

G4

 

 

 

-

 

 

مربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گروه A4

گروه B4

گروه C4

گروه D4

اکبریان

ایرانیان

رستمی

زینب شعبانی زاده

مطهره رمضانعلی زاده

مرتضوی نیا

عرب

دستمردی

کابلی

پویان

کریمی

فاطمه اعرابی

وفایی پور

خادم

حاجی زاده

حق پرست

راوندی

مقصودی

عنایتی

ترک زاده

گروه E4

گروه F4

گروه G4

گروه H4

فاطمه موجر لو

سارا قاصدی

زهرا آذرخوش

حدیثه میر دار

فائزه اسماعیلی

بیگی

عرفان

پارسا

اکرمی

علی دادایی

فضل اللهی

یارمحمدی

کبریایی زاده

مصطفوی

کاشی کار

برازنده

شجری

کاظمی

شریف

ابراهیمی

 
 

برنامه کارآموزی پرستاری مادران و نوزادان               دانشجویان پرستاری              خرداد و تیر ماه 1400

تاریخ/ بخش

درمانگاه اکرمیان

سه روز اول هفته

زایشگاه

سه روز اول هفته

صبح

زایشگاه

بخش پس از زایمان

سه روز دوم هفته

زایشگاه

 سه روز دوم هفته

عصر 

1400/03/18 لغایت 1400/03/20

 

 

A

B

1400/03/22 لغایت 1400/03/24

A

B

 

 

1400/03/25 لغایت 1400/03/27

 

 

C

D

1400/03/29 لغایت 1400/03/31

C

D

 

 

01/04/1400 لغایت 03/04/1400

 

 

F

E

1400/04/05 لغایت 1400/04/07

F

G

 

 

1400/04/08 لغایت 1400/04/10

 

 

E

G

 

گروه A

گروه B

گروه C

عنایتی

ترک زاده

اعرابی

میردار

ایرانیان

رستمی

خادم

حاجی زاده

برازنده

گروه D

گروه E

گروه G

شجری

شریف

کاظمی

مرتضوی

عرب

دستمردی

وفایی پور

قاصدی

آذرخوش

گروه F

   

اسماعیلی

موجرلو

فضل اللهی

   

کارآموزی اصول مهارتها(1 واحد) یکشنبه و دوشنبه  و سه شنبه عصر

دانشجویان دانشگاه آزاد نیمسال دوم سالتحصیلی 99-1400

تاریخ/بخش

گلابچی

اورژانس امام خمینی

99/11/26 تا 99/12/05

A

B

99/12/10 تا 99/12/19

C

D

99/12/24 تا 99/12/26

1400/01/15 تا 1400/01/17

E

F

1400/01/22 تا 1400/01/31

G

H

 

 

گروهA

گروه B

گروه C

شیدا مطیعی

شیوا مطیعی

فاطمه کاظمی

معصومه میرصیفی

آتنا سلطانی

ملیکا شومالی

 

محمدرضا تقیان

علیرضا نعیمی

مهدی شواخی

معین طلوعی

ابوالفضل تیرانی

زهرا مذنبی

کیمیا حیدری

زهرا اکبری

رضوانه سرایی

فاطمه شویدی

گروه D

گروه E

گروه F

زینب ترکی

اعظم بخشی

فاطمه حلاجی

فاطمه احمدی

زهرا ساعی

هانیه رضایی

مصطفی زاهدی

حمیدرضا موسایی

زمان زمانی

یزدان صمیمیت

علیرضا بهرام

نرجس صباغیان

فاطمه بهنام زاده

سهیلا رحیم

فاطمه حسینی

زهرا زراعتی

متین عابدی

گروهG

گروهH

 

زهرا عاشوری

فاطمه تیموری

مریم شهری

مهسا خادمی

سبا صالحی

مائده دلشاد

ریحانه خان

زهرا عرب

محدثه تیمورپور

زینب دهقانی

 

توضیح:

    - کارآموزی در شیفت صبح از  ساعت 8 الی 12 و عصر از ساعت 14 الی 18  برگزار خواهد شد.

    - جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد .

 

برنامه کار آموزی بزرگسالان دو(2 واحد) روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه عصر(دانشگاه آزاد)

بخش/تاریخ

جراحی مردان 2 (ارولوژی)

جراحی مردان1

CCU1(قلب)

Post cat

 پست آنژیو

99/11/25 تا 99/11/27

A1

A2

B1

B2

D1

99/12/02 تا 99/12/04

A2

A1

B2

B1

D2

99/12/09 تا 99/12/11

C1

C2

A1

A2

E1

99/12/16 تا 99/12/18

C2

C1

A2

A1

E2

99/12/23 تا 99/12/25

B1

B2

C1

C2

A1

1400/01/14 تا 1400/01/16

B2

B1

C2

C1

A2

01/21/ 1400تا 1400/01/23

D1

D2

E1

E2

B1

1400/01/28 تا 1400/01/30

D2

D1

E2

E1

B2

1400/02/04 تا 1400/02/05

E1

E2

D1

D2

C1

1400/02/11 تا 1400/02/13

E2

E1

D2

D1

C2


گروه A1

گروه   B1

گروه C1

گروه D1

گروه E1

اکبریان

رمضانعلی زاده

شبانی زاده

کاشیکار

محمد درزی

عنایتی

ترک زاده

اعرابی

میردار

 

ایرانیان

رستمی

خادم

حاجی زاده

محمدحسین کریمی

برازنده

شجری

شریف

کاظمی

مصطفی بقال زاده

پویان

اکرمی

مجتبی قبایی

علی دادایی

کابلی( گروه آقایان)

گروه A2

گروه B2

گروه C2

گروه D2

گروه E2

مرتضوی

عرب

دستمردی

وفایی پور

محمد غلامی

قاصدی

آذرخوش

اسماعیلی

موجرلو

 

فضل اللهی

کبریایی زاده

یارمحمدی

مصطفوی

سارا رضایی

حق پرست

مقصودی

رواندی

فائزه کریمی

ناموری

بیگی

ابراهیمی

پارسا

(گروه آقایان)

توضیح:

    - کارآموزی در شیفت صبح از  ساعت 8 الی 12 و عصر از ساعت 14 الی 18  برگزار خواهد شد.

    - جابجایی گروهها به هیچ وجه امکان پذیر نمی باشد .