اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

7:41:29 PM 1399 / 03 / 10
 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری نراق  –نیمسال تابستان  98-97

تاریخ

بزرگسالان /سالمندان(1)

بزرگسالان /سالمندان(2)

بزرگسالان /سالمندان(3)

مادران و نوزادان

98/04/10 لغایت 98/04/20

D

EF

C

AB

98/04/21 لغایت 98/04/31

AC

D

EF

B

98/05/01 لغایت 98/05/10

B

ED

F

AC

98/05/11 لغایت 98/05/20

EF

A

BD

C

98/05/21 لغایت 98/05/31

E

AC

B

DF

98/06/01 لغایت 98/06/10

AD

B

CE

F

98/06/11 لغایت 98/06/20

F

BC

A

DE

98/06/21 لغایت 98/06/30

B

AF

CD

E

 

 

A

B

C

D

E

F

نسیم شیرمحمدی

محدثه عابدی

محدثه مهردوست

سید سجاد عباس زاده

حمیدرضا سعدآبادی

پردیس نوروزیان

سمیه بهرامیان

پریسا زارعی

الهام جعفری نژاد

محمد حسن زاده

محدثه میرحسینی

فاطمه افضلی

عاطفه نساجیان

حسین ارباب

حمزه تصدیقی

ناصر حیدری

محدثه صلواتی

غزاله عسگری

سمانه حسین پور

زهرا حمامی

حسین کدخدایی

فاطمه سرلک

آناهیتا آزادبخت

مهدیه آستانی

فاطمه جمالی

صفیه رحمان

امیرحسین یوسفبان

زهرا دادایی

زهرا الهیاری

کوثر نجاتی

محدثه حمیدپناه

زهرا منصوری

محمدصادق علم باز

 

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان پرستاری مهر 94- آزاد نراق - گروه اول –liv  97

تاریخ

ویژه

کارآموزی(1 واحد)

ویژه

عرصه (3 واحد)

فوریت

عرصه (2 واحد)

مدیریت

عرصه (2 واحد)

 بهداشت جامعه

( عرصه 2 واحد)

97/07/21 لغایت97/07/30

ABCD   E

F

GH

97/08/01 لغایت97/08/10

  ABCD E

F

GH

97/08/11 لغایت97/08/20

  ABC FD

GH

E

97/08/21 لغایت97/08/30

  ABC FD

GH

E

97/09/01 لغایت97/09/10

EFGH   A CB D

97/09/11 لغایت97/09/20

  EFH AG CB D

97/09/21 لغایت97/09/30

  EFH BG AD C

97/10/01 لغایت97/10/10

  EFGH B AD C

97/10/11 لغایت97/10/20

 

DG CH E ABF

97/10/21 لغایت97/10/30

 

DG CH E ABF
 

 

A

B

C

D

E

F

G H

پریسا زارعی

الهام جعفری نژاد

حمزه تصدیقی

محمدصادق علم باز

پردیس نوروزیان

سمیه بهرامیان

امیرحسین یوسفبان

محمد حسن زاده

مریم پرویز

محدثه میرحسینی

حسین کدخدایی

حسین ارباب

محدثه صلواتی

سمانه حسین پور

زهرا حمامی

مهدی شبانی زاده

فاطمه جمالی

صفیه رحمان

مهدیه استانی

حامد علی محمدی

زهرا دادایی

محدثه حمیدپناه

سید سجاد عباس زاده

مهدی رافعی

کوثر نجاتی

زهرا الهیاری

علی کریمی

زهرا منصوری

فاطمه افضلی

علی اریسمانی

ناصر حیدری

عاطفه نساجیان

·       اساتید مسئول هماهنگی بشرح زیر می باشد .

·       گروه مدیریت و بهداشت : بهداشت جامعه ( خانم فلاحی)- مدیریت ( خانم دکتر تقربی)

·        گروه داخلی جراحی : ویژه (خانم دکتر صابری) فوریتها ( آقای دکتر عزیزی)