اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

5:39:53 AM 1399 / 03 / 10
 

 

برنامه کارورزی دانشجویان ارشد روان پرستاری در بیمارستان کارگر نژاد - اسفند ماه 1398

برنامه کارورزی دانشجویان ارشد روان پرستاری در بیمارستان کارگر نژاد - آذر ماه 1398

برنامه کارورزی دانشجویان ارشد روان پرستاری در بیمارستان کارگر نژاد - آبان ماه 1398

برنامه کارورزی دانشجویان ارشد روان پرستاری در بیمارستان کارگر نژاد - از 1398/06/31 تا پایان مهر 1398

برنامه کارورزی تیرماه 98 - دانشجویان ارشد روانپرستاری

برنامه کارورزی خرداد ماه 98 - دانشجویان ارشد روانپرستاری

برنامه کارورزی اردیبهشت ماه 98 - دانشجویان ارشد روانپرستاری

برنامه کارورزی فروردین ماه 98 - دانشجویان ارشد روانپرستاری

برنامه کارورزی اسفند ماه 97 - دانشجویان ارشد روانپرستاری

برنامه کارورزی بهمن ماه 97 - دانشجویان ارشد روانپرستاری

برنامه کارورزی دیماه 97 - دانشجویان ارشد روانپرستاری

برنامه کارورزی آذر97 - دانشجویان ارشد روانپرستاری

برنامه کارورزی آبان97 - دانشجویان ارشد روانپرستاری

برنامه کارورزی  مهر97 - دانشجویان ارشد روانپرستاری

برنامه کارورزی مرداد- شهریور 97 دانشجویان ارشد روانپرستاری

برنامه کارورزی  اسفند1396دانشجویان ارشد روانپرستاری

برنامه کارورزی خرداد 1397 دانشجویان ارشد روانپرستاری