اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

9:50:04 AM 1399 / 09 / 06
 

برنامه تکمیلی عرصه زایمان بیمارستان شبیه خوانی - دانشجویان مامایی ورودی 95 - آذر ماه - دکتر کفایی

ادامه برنامه تکمیلی عرصه زایمان بیمارستان شبیه خوانی - دانشجویان مامایی ورودی95  - هفته چهارم آبان ماه - دکتر کفایی

برنامه تکمیلی عرصه زایمان بیمارستان شبیه خوانی - دانشجویان مامایی ورودی 95 - هفته سوم آبان ماه - دکتر کفایی

برنامه تکمیلی عرصه زایمان بیمارستان شبیه خوانی - دانشجویان مامایی ورودی 95 آبان ماه - دکتر کفایی

برنامه عرصه مدیریت-دانشجویان مامایی آبان 1399

برنامه تکمیلی درمانگاه زنان بیمارستان بهشتی دانشجویان مامایی ورودی 96 (ترم 6 و7)- نیمسال اول 1400- 1399

برنامه کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی دانشجویان مامایی - تابستان 99 - دکتر عابدزاده

برنامه کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی دانشجویان مامایی- گروه ج - دکتر باقری

برنامه کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی دانشجویان مامایی - تابستان 99 

برنامه کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی دانشجویان مامایی"گروه د"

برنامه کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی دانشجویان مامایی - تابستان 99 - دکتر باقری

برنامه کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی دانشجویان مامایی - تابستان 99 - دکتر عابدزاده

برنامه کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی دانشجویان مامایی - تابستان 99 - دکتر عابدزاده

برنامه عرصه نوزادان-دانشجویان مامایی نیمه اول تیر 1399

برنامه تکمیلی عرصه زایمان بیمارستان شبیه خوانی - دانشجویان مامایی ورودی 95

برنامه کارآموزی در عرصه دانشجویان مامایی ورودی 95، بیمارستان بهشتی و شبیه خوانی، (تابستان 99)

برنامه کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی دانشجویان مامایی ورودی 95 ، نیمسال دوم 99-98

برنامه تکمیلی اتاق عمل بیمارستان شبیه خوانی (سه شنبه، چهارشنبه)- دانشجویان مامایی ورودی 96

برنامه تکمیلی اتاق عمل بیمارستان شبیه خوانی- دانشجویان مامایی ورودی 95 - نیمسال دوم 98-99 - دکتر کفایی

برنامه کاراموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی دانشجویان مامایی ۹۵ - بهمن 98- دکتر باقری

برنامه کارآموزی در عرصه بارداری طبیعی و غیر طبیعی دانشجویان مامایی - بهمن 98- دکتر عابدزاده

برنامه تکمیلی عرصه زایمان بیمارستان شبیه خوانی - دانشجویان مامایی ورودی 95 - بهمن 98 - دکتر عابدزاده

برنامه تکمیلی کارآموزی زنان دانشجویان مامایی 96 (گروه د)- نیمسال دوم 99-98  - خانم سرافراز

برنامه تکمیلی کارآموزی زنان دانشجویان مامایی 96 (گروه الف) - نیمسال دوم 99-98 - خانم سرافراز

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی 95 نیمسال دوم 99-98 - دکتر کفایی

برنامه کارآموزی دانشجویان مامایی 96 نیمسال دوم 99-98 - دکتر کفایی

برنامه تکمیلی عرصه عصر و شب زایمان بیمارستان شبیه خوانی - دی ماه98 - دکتر کفایی

برنامه اتاق عمل شبیه خوانی - دکتر کفایی - آذر 98

برنامه کارآموزی درعرصه مدیریت - دانشجویان مامایی آذر 98 - دکتر سوکی

برنامه تکمیلی عرصه عصر و شب زایمان بیمارستان شبیه خوانی - آذرماه98 - دکتر کفایی

برنامه کارآموزی در عرصه بارداری زایمان و تنظیم خانواده و مدیریت - دانشجویان مامایی ورودی95 – نیمسال اول 99-98

برنامه تکمیلی عرصه عصر و شب زایمان بیمارستان شبیه خوانی- دانشجویان مامایی ورودی 95- آبان 98

برنامه کارآموزی در عرصه داخلی جراحی-  دانشجویان مامایی- بیمارستان شهید بهشتی مهر و آبانماه 98

برنامه تکمیلی عرصه عصر و شب زایمان بیمارستان شبیه خوانی- دانشجویان مامایی ورودی 95- مهر98

برنامه تکمیل آمار زایمانی بیمارستان شبیه خوانی - دانشجویان مامایی ورودی 94- از 18/6/98-30/6/1398

برنامه امتحان فینال دانشجویان مامائی مرکز جامع سلامت گلابچی - تابستان98

برنامه امتحان فینال دانشجویان مامایی زایشگاه شبیه خوانی - تابستان 98

برنامه تکمیلی امار زایمانی بیمارستان شهید دکتر بهشتی - دانشجویان مامایی ورودی 94 - نیمه اول شهریورماه 1398

برنامه تکمیلی امار زایمانی بیمارستان شهید دکتر بهشتی - دانشجویان مامایی ورودی 94 - نیمه دوم مردادماه 1398

برنامه تکمیلی امار زایمانی بیمارستان زایشگاه دکتر شبیه خوانی - دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه دوم مردادماه 1398

برنامه تکمیلی امار زایمانی بیمارستان شهید دکتر بهشتی - دانشجویان مامایی ورودی 94 - نیمه اول مردادماه 1398

برنامه تکمیلی امار زایمانی بیمارستان زایشگاه دکتر شبیه خوانی - دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه اول مردادماه 1398

برنامه تکمیلی امار زایمانی بیمارستان شهید دکتر بهشتی - دانشجویان مامایی ورودی 94 و مربیان- نیمه دوم تیرماه 1398

برنامه تکمیلی امار زایمانی بیمارستان زایشگاه دکتر شبیه خوانی - دانشجویان مامایی ورودی 94 و مربیان- نیمه دوم تیرماه 1398

برنامه تکمیل امار زایمانی بیمارستان بهشتی- دانشجویان مامایی ورودی 94- تیر 1398- (از 98/04/01 لغایت 98/04/19)

برنامه تکمیل امار زایمانی بیمارستان شهید دکتر بهشتی و زایشگاه دکتر شبیه خوانی- دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه اول تیرماه 1398

برنامه تکمیل امار زایمانی بیمارستان بهشتی- دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه دوم خرداد 1398

برنامه تکمیل امار زایمانی بیمارستان شبیه خوانی- دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه دوم خرداد 139

برنامه تکمیل امار زایمانی بیمارستان بهشتی- دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه اول خرداد 1398

برنامه تکمیل امار زایمانی بیمارستان شبیه خوانی- دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه اول خرداد 1398

برنامه عرصه نوزادان -دانشجویان مامایی - اردیبهشت 98- خرداد

برنامه تکمیلی کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی جهت دانشجویان مامایی ورودی 94- خانم صابری.31 اردیبهشت تا 19خرداد98- ,ویرایش 98/03/12

برنامه تکمیل امار زایمانی بیمارستان بهشتی- دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه دوم اردیبهشت 1398

برنامه تکمیل امار زایمانی بیمارستان شبیه خوانی- دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه دوم اردیبهشت 1398

برنامه عرصه مادران و نوزادان -دانشجویان مامایی- اردیبهشت 98

برنامه  تکمیل آمار زایمان بیمارستان شهید بهشتی  - دانشجویان مامایی - اردیبهشت 98

برنامه  تکمیل آمار زایمان بیمارستان شهید شبیه خوانی - دانشجویان مامایی - اردیبهشت 98

برنامه تکمیلی کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی - دانشجویان مامایی - اردیبهشت98

برنامه عرصه  بارداری طبیعی و غیر طبیعی - دانشجویان مامایی - اردیبهشت 98

ادامه برنامه عرصه  بارداری طبیعی و غیر طبیعی - دانشجویان مامایی - اردیبهشت و خرداد 98

ادامه برنامه عرصه  بارداری طبیعی و غیر طبیعی - دانشجویان مامایی - اردیبهشت و خرداد 98