ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

4:04:30 PM 1398 / 06 / 27
 

برنامه تکمیلی عرصه عصر و شب زایمان بیمارستان شبیه خوانی- دانشجویان مامایی ورودی 95- مهر98

برنامه تکمیل آمار زایمانی بیمارستان شبیه خوانی - دانشجویان مامایی ورودی 94- از 18/6/98-30/6/1398

برنامه امتحان فینال دانشجویان مامائی مرکز جامع سلامت گلابچی - تابستان98

برنامه امتحان فینال دانشجویان مامایی زایشگاه شبیه خوانی - تابستان 98

برنامه تکمیلی امار زایمانی بیمارستان شهید دکتر بهشتی - دانشجویان مامایی ورودی 94 - نیمه اول شهریورماه 1398

برنامه تکمیلی امار زایمانی بیمارستان شهید دکتر بهشتی - دانشجویان مامایی ورودی 94 - نیمه دوم مردادماه 1398

برنامه تکمیلی امار زایمانی بیمارستان زایشگاه دکتر شبیه خوانی - دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه دوم مردادماه 1398

برنامه تکمیلی امار زایمانی بیمارستان شهید دکتر بهشتی - دانشجویان مامایی ورودی 94 - نیمه اول مردادماه 1398

برنامه تکمیلی امار زایمانی بیمارستان زایشگاه دکتر شبیه خوانی - دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه اول مردادماه 1398

برنامه تکمیلی امار زایمانی بیمارستان شهید دکتر بهشتی - دانشجویان مامایی ورودی 94 و مربیان- نیمه دوم تیرماه 1398

برنامه تکمیلی امار زایمانی بیمارستان زایشگاه دکتر شبیه خوانی - دانشجویان مامایی ورودی 94 و مربیان- نیمه دوم تیرماه 1398

برنامه تکمیل امار زایمانی بیمارستان بهشتی- دانشجویان مامایی ورودی 94- تیر 1398- (از 98/04/01 لغایت 98/04/19)

برنامه تکمیل امار زایمانی بیمارستان شهید دکتر بهشتی و زایشگاه دکتر شبیه خوانی- دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه اول تیرماه 1398

برنامه تکمیل امار زایمانی بیمارستان بهشتی- دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه دوم خرداد 1398

برنامه تکمیل امار زایمانی بیمارستان شبیه خوانی- دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه دوم خرداد 139

برنامه تکمیل امار زایمانی بیمارستان بهشتی- دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه اول خرداد 1398

برنامه تکمیل امار زایمانی بیمارستان شبیه خوانی- دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه اول خرداد 1398

برنامه عرصه نوزادان -دانشجویان مامایی - اردیبهشت 98- خرداد

برنامه تکمیلی کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی جهت دانشجویان مامایی ورودی 94- خانم صابری.31 اردیبهشت تا 19خرداد98- ,ویرایش 98/03/12

برنامه تکمیل امار زایمانی بیمارستان بهشتی- دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه دوم اردیبهشت 1398

برنامه تکمیل امار زایمانی بیمارستان شبیه خوانی- دانشجویان مامایی ورودی 94- نیمه دوم اردیبهشت 1398

برنامه عرصه مادران و نوزادان -دانشجویان مامایی- اردیبهشت 98

برنامه  تکمیل آمار زایمان بیمارستان شهید بهشتی  - دانشجویان مامایی - اردیبهشت 98

برنامه  تکمیل آمار زایمان بیمارستان شهید شبیه خوانی - دانشجویان مامایی - اردیبهشت 98

برنامه تکمیلی کارآموزی در عرصه زایمان طبیعی و غیر طبیعی - دانشجویان مامایی - اردیبهشت98

برنامه عرصه  بارداری طبیعی و غیر طبیعی - دانشجویان مامایی - اردیبهشت 98

ادامه برنامه عرصه  بارداری طبیعی و غیر طبیعی - دانشجویان مامایی - اردیبهشت و خرداد 98

ادامه برنامه عرصه  بارداری طبیعی و غیر طبیعی - دانشجویان مامایی - اردیبهشت و خرداد 98