اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

5:30:01 AM 1399 / 09 / 15
 

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری  - نیمه دوم  آذر ماه 99 - (استاد فلاحی)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - بیمارستان نقوی -آذر ماه 99 - (خانم دکتر حسینیان)تا 30

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - بیمارستان نقوی -آذر ماه 99 - (خانم دکتر حسینیان) تا 14

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -آذر ماه 99 - دانشجویان دختر - (خانم صابری)

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری  - آذر ماه 99 - (استاد فلاحی)

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان سالمندان - آذر ماه 99 ( استاد صفا )  بیمارستان متینی

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان سالمندان - آذر ماه 99 ( استاد صفا )  بیمارستان نقوی

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان سالمندان - آذر ماه 99 ( استاد صفا ) بیمارستان شهید بهشتی

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - آذر ماه 99 (خانم دکتر صابری )  

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - آذر ماه 99 (خانم دکتر صابری ) 

 

برنامه کارآموزی آنلاین

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری  - آبان ماه 99 - (استاد فلاحی)

برنامه کارآموزی در عرصه فوریتها - آبان ماه 99 - نقوی(دکتر عزیزی) - اصلاحیه

برنامه کارآموزی در عرصه  فوریتها - آبان ماه 99  - بهشتی(دکتر عزیزی)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -آبان ماه 99 - دانشجویان دختر - (خانم دکتر کفایی)

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت - آبان ماه 99 - (خانم دکتر تقربی)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - بیمارستان نقوی -آبان ماه 99 - (خانم دکتر حسینیان)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - بیمارستان نقوی -آبان ماه 99 - (خانم دکتر حسینیان)

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری  - آبان ماه 99 - (استاد فلاحی)

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری  - آبان ماه 99 - (استاد فلاحی)

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان سالمندان - آبان ماه 99 ( استاد صفا )  بیمارستان نقوی

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان سالمندان - آبان ماه 99 ( استاد صفا ) 

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - آبان ماه 99 (خانم دکتر صابری )  اصلاحیه

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - آبان ماه 99 (خانم دکتر صابری ) اصلاحیه

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت - مهرماه 99 - (خانم دکتر تقربی)

برنامه کارآموزی در عرصه  فوریتها - مهر ماه 98  - (دکتر عزیزی)

برنامه کارآموزی در عرصه  فوریتها - مهر ماه 98  - (دکتر عزیزی)

برنامه کارآموزی در عرصه  فوریتها - مهر ماه 98  - (دکتر عزیزی)

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - مهرماه 99 (خانم دکتر صابری )

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - مهرماه 99 - دانشجویان دختر - ( استاد سرافراز )

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان سالمندان - مهرماه 99 ( استاد صفا )

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان سالمندان - مهرماه 99 ( استاد صفا 

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری  - مهرماه 99 - (استاد فلاحی)

آدرس درمانگاه ها

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - بیمارستان شهید بهشتی - مهرماه 99 - (خانم دکتر حسینیان)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - بیمارستان سیدالشهدا آران - مهرماه 99 - (خانم دکتر حسینیان)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - مهر 99 - دانشجویان دختر - ( استاد سرافراز )

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - بیمارستان شهید بهشتی - مهر 99 - (خانم دکتر حسینیان)

برنامه کارآموزی در عرصه  فوریتها - مرداد و شهریور ماه 98  - (دکتر عزیزی)

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - شهریورماه 99 (خانم دکتر صابری )

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - شهریورماه 99 - دانشجویان دختر - ( استاد سرافراز )

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - شهریورماه 99 - دانشجویان دختر - ( استاد سرافراز )

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان سالمندان - شهریورماه 99 ( استاد صفا )

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری  - شهریورماه 99 - (استاد فلاحی)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - بیمارستان شهید بهشتی - شهریورماه2 99 - (خانم دکتر حسینیان)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - بیمارستان شهید بهشتی - شهریورماه 99 - (خانم دکتر حسینیان)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - بیمارستان شهید بهشتی - مرداد 99 - (خانم دکتر حسینیان)

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری  - مرداد 99 - (استاد فلاحی)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - دهه دوم و سوم مردادماه 99 - دانشجویان دختر - ( استاد سرافراز )

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - دهه اول مردادماه 99 - دانشجویان دختر - ( استاد سرافراز )

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان سالمندان - مردادماه 99 ( استاد صفا )

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - مردادماه 99 (خانم دکتر صابری )

برنامه کارآموزی در عرصه  فوریتها - مرداد ماه 98  - (دکتر عزیزی)

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری  - تیرو مرداد 99 - (استاد فلاحی)

برنامه کارگاه کارآموزی در عرصه CCU- ICU - تاریخ 99/04/21 لغایت 99/04/31 - (خانم دکتر صابری )

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت جامعه دانشجویان پرستاری  - تیر 99 - (استاد فلاحی)

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت - تابستان 99 - (خانم دکتر تقربی)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - بیمارستان شهید بهشتی - تابستان 99 - (خانم دکتر حسینیان)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - بیمارستان سیدالشهداء آران -  تابستان 99 - (خانم دکتر حسینیان)

برنامه کارآموزی در عرصه  فوریتها - تیرماه 99  - (آقای دکتر عزیزی)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - دهه سوم تیرماه 99 - دانشجویان دختر - ( استاد سرافراز ) (اصلاحیه)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - دهه اول و دوم تیرماه 99 - دانشجویان دختر - ( استاد سرافراز )

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان سالمندان - تیرماه 99 ( استاد صفا )

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - تیرماه 99 (خانم دکتر صابری )

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - اسفند ماه 98 - خانم دکتر حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری -   اسفند ماه 98 - ( دکتر ایزدی)

برنامه کارآموزی در عرصه سلامت جامعه دانشجویان پرستاری -  اسفند 98 - (استاد فلاحی)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - اسفند ماه 98 ( دهه اول ودوم ) - دانشجویان دختر - ( استاد سرافراز )

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - اسفند ماه 98 - ( دکتر صابری)

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان سالمندان - اسفند 98 ( استاد صفا )

برنامه کارآموزی در عرصه سلامت جامعه دانشجویان پرستاری - بهمن و اسفند 98 - (استاد فلاحی)

برنامه تکمیلی کارآموزی زنان دانشجویان مامایی 96 (گروه الف)- نیمسال دوم 99-98 - (استاد سرافراز)

برنامه تکمیلی کارآموزی زنان دانشجویان مامایی 96 (گروه د)- نیمسال دوم 99-98 - (استاد سرافراز)

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت - نیمسال دوم 98 - (دکتر تقربی)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - بهمن و اسفند ماه 98  دانشجویان پسر - (دکترعزیزی)

برنامه کارآموزی در عرصه  فوریتها - بهمن و اسفند ماه 98  - (دکتر عزیزی)

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری -   بهمن ماه 98 - ( دکتر ایزدی)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - بهمن ماه 98 - خانم دکتر حسینیان

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - بهمن ماه 98 - ( دکتر صابری)

برنامه کارآموزی در عرصه بزرگسالان سالمندان - بهمن 98 ( استاد صفا )

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - بهمن ماه 98 (دهه دوم وسوم)- دانشجویان دختر - (استاد سرافراز)

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - دی ماه 98 - ( دکتر صابری)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - دی ماه 98 - خانم دکتر حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - دی ماه 98 (دهه دوم وسوم)- دانشجویان دختر -ا(استاد سرافراز)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - دی ماه 98 (دهه اول )- دانشجویان دختر -ا(استاد سرافراز)

برنامه کارآموزی درعرصه بزرگسالان سالمندان - دی ماه 98   ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه سلامت جامعه دانشجویان پرستاری - دی ماه 98 - (استاد فلاحی)

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری -   دی ماه 98 - ( دکتر ایزدی)

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - آذر ماه 98 - ( دکتر صابری)

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - آذر ماه 98 - ( دکتر صابری)

برنامه کارآموزی در عرصه سلامت جامعه دانشجویان پرستاری - آذر ماه 98 - (استاد فلاحی)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - آذر ماه 98 - خانم دکتر حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - آذر ماه 98 (دهه سوم)- دانشجویان دختر -ا(استاد سرافراز)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - آذر ماه 98 (دهه اول و دوم)- دانشجویان دختر -ا(استاد سرافراز)

برنامه کارآموزی درعرصه بزرگسالان سالمندان - آذرماه 98   ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری -   آذر ماه 98 - ( دکتر ایزدی)

 

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - آبان ماه 98 (دهه دوم و سوم)- دانشجویان دختر -ا(ستاد سرافراز)

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - آبان ماه 98 - ( دکتر صابری)

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - آبان ماه 98 - ( دکتر صابری)

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - ابان ماه 98 - کلیه بخشها   ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - آبان ماه 98 - خانم دکتر حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری -   آبان ماه 98 - ( دکتر ایزدی)

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت - آبان ماه 98 -از 11 به بعد (استاد فلاحی)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - نیمسال اول 98 - دانشجویان پسر -(دکتر عزیزی)

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت - نیمسال اول 98 - (دکتر تقربی)

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال اول 98 -( دکتر عزیزی)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - آبان ماه 98 (دهه اول)- دانشجویان دختر -ا(ستاد سرافراز)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - مهر ماه 98 ( دهه سوم)- دانشجویان دختر -ا(ستاد سرافراز)

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - مهر ماه 98 - کلیه بخشها   ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - مهر ماه 98 - دانشجویان دختر -ا(ستاد سرافراز)

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال اول 98 -( دکتر عزیزی)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - مهر ماه 98 - خانم دکتر حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری نراق -   خرداد ماه 98 - ( دکتر ایزدی)

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت - مهر ماه 98 - (استاد فلاحی)

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت - نیمسال اول 98 - (دکتر تقربی)

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - مهر ماه 98 - ( دکتر صابری)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - نیمسال اول 98 - دانشجویان پسر -(دکتر عزیزی)

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - شهریور ماه 98 - کلیه بخشها - دانشجویان آزاد نراق  ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  شهریور ماه 98 - دانشجویان دختر دانشگاه آزاد نراق -خانم دکتر سادات- آخرین ویرایش 98/05/30

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  مرداد ماه 98 - دانشجویان دختر دانشگاه آزاد نراق -خانم دکتر سادات

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت -تیر و مرداد 98 - دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - مرداد ماه 98 - کلیه بخشها - دانشجویان آزاد نراق  ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  تابستان 98 - دانشجویان پسر دانشگاه آزاد نراق -دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  تیر ماه 98 - دانشجویان دختر دانشگاه آزاد نراق -خانم دکتر سادات

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - تیر ماه 98 - کلیه بخشها - دانشجویان آزاد نراق  ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - تیر ماه 98 - خانم دکتر حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت - خرداد و تیر ماه 98 - سرکار خانم فلاحی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  خرداد ماه 98 - دانشجویان دختر -دکتر کفائی

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - خرداد ماه 98 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - خرداد ماه 98 - خانم دکتر حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری نراق -   خرداد ماه 98 - خانم دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری نراق -  اردیبهشت وخرداد ماه 98 - خانم دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - خرداد ماه 98 - خانم دکتر صابری

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - اردیبهشت ماه- قسمت دوم 98 - - با ویرایش خانم دکتر صابری

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت - اردیبهشت  و خرداد ماه 98 - سرکار خانم فلاحی

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت - اردیبهشت ماه 98 - سرکار خانم فلاحی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  نیمسال دوم 97 - دانشجویان آزاد نراق -دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران ونوزادان - اردیبهشت ماه 98 - خانم دکتر کفایی

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری نراق - فروردین و اردیبهشت  ماه 98 - خانم دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری- اردیبهشت ماه 98 - خانم دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - اردیبهشت ماه 98 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - اردیبهشت ماه 98 - خانم دکتر صابری

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - اردیبهشت ماه 98 - خانم دکتر حسینیان- ویرایش 98/1/31

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - فروردین ماه 98 - دکتر حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت - فروردین ماه 98 - سرکار خانم فلاحی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران ونوزادان - فروردین ماه 98 - سرکارخانم سرافراز

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - فروردین ماه 98 - خانم دکتر صابری

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری نراق - فروردین و اردیبهشت  ماه 98 - دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری- فروردین ماه 98 - دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - فروردین ماه 98 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - اسفند ماه 97 - دکتر حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت - اسفند 97- سرکار خانم فلاحی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران ونوزادان - اسفند ماه 97 - سرکارخانم سرافراز

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - اسفند ماه 97- خانم دکتر صابری

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری- اسفند97 - دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری نراق - بهمن و اسفند97 - دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - اسفند ماه 97 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - بهمن ماه 97 - خانم دکترحسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان - بهمن 97 - استاد خانم سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت - استاد خانم فلاحی- بهمن 97

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت - نیمسال دوم 97 - دکتر تقربی

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری- بهمن97 - دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال دوم -98 -97- دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - بهمن ماه 97- خانم دکتر صابری

 
 
 
 

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - دیماه 97 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  از 11 دیماه لغایت 30 دیماه 97 - استاد سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  از 1دیماه لغایت 10  دیماه 97 - استاد سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای در منزل - دیماه 97- (دکتر ایزدی)

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال اول -98 97- دکتر عزیزی- دانشجویان آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  نیمسال اول -98 97- دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - آذر ماه 97 - خانم دکترحسینیان

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - آذر ماه 97 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال اول -98 97- دکتر عزیزی- دانشجویان آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  نیمسال اول -98 97- دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  از 21آذر لغایت 30 آبان ماه 97 - استاد سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  از 1آذر لغایت 20 آبان ماه 97 - استاد سرافراز

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - آبان ماه 97 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - آبان ماه 97 - خانم دکترحسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  از 11آبان لغایت 30 آبان ماه 97 - استاد سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  از 1آبان لغایت 10 آبان ماه 97 - استاد سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  از 20 مهرماه 97 - استاد سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه  مدیریت - آزاد -  نیمسال اول  97 - خانم دکتر تقربی- اصلاحیه

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال اول -98 97- دکتر عزیزی- دانشجویان آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  نیمسال اول -98 97- دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  مهرماه 97 - استاد سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت و مادران و نوزادان (برادارن) - شهریور ماه97- دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - آزاد -  شهریورماه 97 - خانم دکتر سادات

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -شهریورماه 97 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

 

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - مرداد ماه97- دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - آزاد -  مردادماه 97 - آقای دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -مردادماه 97 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - آزاد -  تیرماه 97 - آقای دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -تیرماه 97 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه -  خرداد ماه 97 - خانم فلاح- دولتی و آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -دولتی و آزاد -  خردادماه 97 - خانم صابری

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - خردادماه 97 - خانم حسینیان- بیمارستان شهید بهشتی - آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت در منزل - خرداد ماه 97- دکتر ایزدی- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -دولتی و آزاد -  اردیبهشت و خردادماه 97 - خانم صابری- آخرین تغییرات 97/02/27 ساعت 11 صبح

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه -  اردیبهشت و خرداد ماه 97 - خانم فلاح- دولتی و آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت در منزل - اردیبهشت ماه 97- دکتر ایزدی- آخرین تغییرات 97/2/16

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -پسران آزاد -  اردیبهشت ماه 97 - دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - اردیبهشت ماه 97 - خانم حسینیان- بیمارستان سید الشهدا- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -اردیبهشت ماه 97 - خانم حسینیان- بیمارستان شهید بهشتی  - آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه -  اردیبهشت ماه 97 - خانم فلاح- دولتی و آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت در منزل - اردیبهشت ماه 97- دکتر ایزدی- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -دولتی و آزاد -  اردیبهشت ماه 97 - خانم صابری

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -اردیبهشت  ماه 97 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)- دانشجویان دولتی و آژاد

 

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه -  فروردین ماه 97 - خانم فلاح- دولتی و آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت در منزل - فروردین ماه 97- دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - فروردین ماه 97 - خانم صابری

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -فروردین ماه 97 - خانم حسینیان

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -فروردین ماه 97 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)- دانشجویان دولتی و آژاد

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال دوم 96- دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - نیمسال دوم 96 - دکتر عزیزی( ویژه برادران)

 

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه -  اسفند  ماه 96 - خانم فلاح- دولتی و آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -اسفند ماه 96 - خانم حسینیان- آخرین تغییر 96/12/03

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - اسفند ماه 96 - خانم صابری

برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت در منزل - اسفند ماه 96- دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - اسفند ماه 96- دکتر صابری

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -اسفند ماه 96 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)- دانشجویان دولتی و آژاد

اصلاحیه برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - بهمن ماه 96- دکتر دیانتی- دکتر صابری

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه -  بهمن  ماه 96 - خانم فلاح- دولتی و آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت -  نیمسال دوم 96 - خانم دکتر تقربی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -بهمن ماه 96 - خانم حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - بهمن ماه 96 - خانم صابری

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - بهمن ماه 96- دکتر دیانتی

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبت در منزل - بهمن ماه 96- دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال دوم 96- دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - نیمسال دوم 96 - دکتر عزیزی( ویژه برادران)

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -بهمن ماه 96 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)- دانشجویان دولتی و آژاد