ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

5:20:08 AM 1398 / 06 / 31
 

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - مهر ماه 98 - کلیه بخشها   ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - مهر ماه 98 - دانشجویان دختر -ا(ستاد سرافراز)

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال اول 98 -( دکتر عزیزی)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - مهر ماه 98 - خانم دکتر حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری نراق -   خرداد ماه 98 - ( دکتر ایزدی)

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت - مهر ماه 98 - (استاد فلاحی)

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت - نیمسال اول 98 - (دکتر تقربی)

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - مهر ماه 98 - ( دکتر صابری)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - نیمسال اول 98 - دانشجویان پسر -(دکتر عزیزی)

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - شهریور ماه 98 - کلیه بخشها - دانشجویان آزاد نراق  ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  شهریور ماه 98 - دانشجویان دختر دانشگاه آزاد نراق -خانم دکتر سادات- آخرین ویرایش 98/05/30

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  مرداد ماه 98 - دانشجویان دختر دانشگاه آزاد نراق -خانم دکتر سادات

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت -تیر و مرداد 98 - دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - مرداد ماه 98 - کلیه بخشها - دانشجویان آزاد نراق  ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  تابستان 98 - دانشجویان پسر دانشگاه آزاد نراق -دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  تیر ماه 98 - دانشجویان دختر دانشگاه آزاد نراق -خانم دکتر سادات

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - تیر ماه 98 - کلیه بخشها - دانشجویان آزاد نراق  ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - تیر ماه 98 - خانم دکتر حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت - خرداد و تیر ماه 98 - سرکار خانم فلاحی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  خرداد ماه 98 - دانشجویان دختر -دکتر کفائی

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - خرداد ماه 98 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - خرداد ماه 98 - خانم دکتر حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری نراق -   خرداد ماه 98 - خانم دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری نراق -  اردیبهشت وخرداد ماه 98 - خانم دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - خرداد ماه 98 - خانم دکتر صابری

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - اردیبهشت ماه- قسمت دوم 98 - - با ویرایش خانم دکتر صابری

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت - اردیبهشت  و خرداد ماه 98 - سرکار خانم فلاحی

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت - اردیبهشت ماه 98 - سرکار خانم فلاحی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  نیمسال دوم 97 - دانشجویان آزاد نراق -دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران ونوزادان - اردیبهشت ماه 98 - خانم دکتر کفایی

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری نراق - فروردین و اردیبهشت  ماه 98 - خانم دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری- اردیبهشت ماه 98 - خانم دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - اردیبهشت ماه 98 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - اردیبهشت ماه 98 - خانم دکتر صابری

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - اردیبهشت ماه 98 - خانم دکتر حسینیان- ویرایش 98/1/31

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - فروردین ماه 98 - دکتر حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت - فروردین ماه 98 - سرکار خانم فلاحی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران ونوزادان - فروردین ماه 98 - سرکارخانم سرافراز

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - فروردین ماه 98 - خانم دکتر صابری

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری نراق - فروردین و اردیبهشت  ماه 98 - دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری- فروردین ماه 98 - دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - فروردین ماه 98 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - اسفند ماه 97 - دکتر حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت - اسفند 97- سرکار خانم فلاحی

برنامه کارآموزی در عرصه مادران ونوزادان - اسفند ماه 97 - سرکارخانم سرافراز

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - اسفند ماه 97- خانم دکتر صابری

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری- اسفند97 - دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری نراق - بهمن و اسفند97 - دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - اسفند ماه 97 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - بهمن ماه 97 - خانم دکترحسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه مادران و نوزادان - بهمن 97 - استاد خانم سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت - استاد خانم فلاحی- بهمن 97

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت - نیمسال دوم 97 - دکتر تقربی

برنامه کارآموزی در عرصه آموزش مراقبت در منزل دانشجویان پرستاری- بهمن97 - دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال دوم -98 -97- دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی و کارآموزی در عرصه  مراقبتهای ویژه - بهمن ماه 97- خانم دکتر صابری

 
 
 
 

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - دیماه 97 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  از 11 دیماه لغایت 30 دیماه 97 - استاد سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  از 1دیماه لغایت 10  دیماه 97 - استاد سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای در منزل - دیماه 97- (دکتر ایزدی)

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال اول -98 97- دکتر عزیزی- دانشجویان آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  نیمسال اول -98 97- دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - آذر ماه 97 - خانم دکترحسینیان

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - آذر ماه 97 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال اول -98 97- دکتر عزیزی- دانشجویان آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  نیمسال اول -98 97- دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  از 21آذر لغایت 30 آبان ماه 97 - استاد سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  از 1آذر لغایت 20 آبان ماه 97 - استاد سرافراز

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان - آبان ماه 97 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - آبان ماه 97 - خانم دکترحسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  از 11آبان لغایت 30 آبان ماه 97 - استاد سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  از 1آبان لغایت 10 آبان ماه 97 - استاد سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  از 20 مهرماه 97 - استاد سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه  مدیریت - آزاد -  نیمسال اول  97 - خانم دکتر تقربی- اصلاحیه

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال اول -98 97- دکتر عزیزی- دانشجویان آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  نیمسال اول -98 97- دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -  مهرماه 97 - استاد سرافراز

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت و مادران و نوزادان (برادارن) - شهریور ماه97- دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - آزاد -  شهریورماه 97 - خانم دکتر سادات

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -شهریورماه 97 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

 

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - مرداد ماه97- دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - آزاد -  مردادماه 97 - آقای دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -مردادماه 97 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - آزاد -  تیرماه 97 - آقای دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -تیرماه 97 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه -  خرداد ماه 97 - خانم فلاح- دولتی و آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -دولتی و آزاد -  خردادماه 97 - خانم صابری

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - خردادماه 97 - خانم حسینیان- بیمارستان شهید بهشتی - آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت در منزل - خرداد ماه 97- دکتر ایزدی- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -دولتی و آزاد -  اردیبهشت و خردادماه 97 - خانم صابری- آخرین تغییرات 97/02/27 ساعت 11 صبح

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه -  اردیبهشت و خرداد ماه 97 - خانم فلاح- دولتی و آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت در منزل - اردیبهشت ماه 97- دکتر ایزدی- آخرین تغییرات 97/2/16

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -پسران آزاد -  اردیبهشت ماه 97 - دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان - اردیبهشت ماه 97 - خانم حسینیان- بیمارستان سید الشهدا- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -اردیبهشت ماه 97 - خانم حسینیان- بیمارستان شهید بهشتی  - آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه -  اردیبهشت ماه 97 - خانم فلاح- دولتی و آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت در منزل - اردیبهشت ماه 97- دکتر ایزدی- آزاد و دولتی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان -دولتی و آزاد -  اردیبهشت ماه 97 - خانم صابری

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -اردیبهشت  ماه 97 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)- دانشجویان دولتی و آژاد

 

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه -  فروردین ماه 97 - خانم فلاح- دولتی و آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت در منزل - فروردین ماه 97- دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - فروردین ماه 97 - خانم صابری

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -فروردین ماه 97 - خانم حسینیان

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -فروردین ماه 97 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)- دانشجویان دولتی و آژاد

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال دوم 96- دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - نیمسال دوم 96 - دکتر عزیزی( ویژه برادران)

 

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه -  اسفند  ماه 96 - خانم فلاح- دولتی و آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -اسفند ماه 96 - خانم حسینیان- آخرین تغییر 96/12/03

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - اسفند ماه 96 - خانم صابری

برنامه کارآموزی در عرصه پرستاری مراقبت در منزل - اسفند ماه 96- دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - اسفند ماه 96- دکتر صابری

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -اسفند ماه 96 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)- دانشجویان دولتی و آژاد

اصلاحیه برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - بهمن ماه 96- دکتر دیانتی- دکتر صابری

برنامه کارآموزی در عرصه بهداشت سلامت جامعه -  بهمن  ماه 96 - خانم فلاح- دولتی و آزاد

برنامه کارآموزی در عرصه مدیریت -  نیمسال دوم 96 - خانم دکتر تقربی

برنامه کارآموزی در عرصه کودکان -بهمن ماه 96 - خانم حسینیان

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - بهمن ماه 96 - خانم صابری

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبتهای ویژه - بهمن ماه 96- دکتر دیانتی

برنامه کارآموزی در عرصه مراقبت در منزل - بهمن ماه 96- دکتر ایزدی

برنامه کارآموزی در عرصه فوریت - نیمسال دوم 96- دکتر عزیزی

برنامه کارآموزی در عرصه  مادران و نوزادان - نیمسال دوم 96 - دکتر عزیزی( ویژه برادران)

برنامه کارآموزی عرصه بزرگسالان سالمندان -بهمن ماه 96 - کلیه بخشها - ( استاد صفا)- دانشجویان دولتی و آژاد