به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

3:12:53 AM 1397 / 05 / 30
 

برنامه جلسات کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی دانشکده ای بهداست - پیرایپزشکی و پرستاری و مامایی

در شش ماهه اول سال 97

ردیف ایام هفته تاریخ برگزاری ساعت برگزاری
1 دوشنبه 97/01/27 13- 11:30
2 دوشنبه 97/02/17 13- 11:30
3 دوشنبه 97/03/07 13- 11:30
4 دوشنبه 97/03/28 13- 11:30
5 دوشنبه 97/04/12 13- 11:30
6 دوشنبه 97/05/15 13- 11:30
7 دوشنبه 97/06/05 13- 11:30
8 دوشنبه 97/06/26 13- 11:30

کارگاههای شش ماهه اول سال 97

ویژه اعضای  هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 

ردیف

نام کارگاه

تاریخ

گروه هدف

مدرس

مکان

1

اخلاق در پژوهش

4/ 2/ 1397

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر علی صابر

سالن غدیر

2

اخلاق در پژوهش

15/ 3/ 1397

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر علی صابر

سالن غدیر

3

اخلاق در پژوهش

1397/4/21

اعضای هیئت علمی

آقای دکتر علی صابر

سالن غدیر

4

اخلاق در پژوهش

1397/6/15

اعضای هیئت علمی

آقای دکتر علی صابر

سالن غدیر

 

 

ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی

ردیف

نام کارگاه

تاریخ

گروه هدف

مدرس

مکان

1

اخلاق در پژوهش

25/ 8/ 1396

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر علی صابر

سالن غدیر

2

اخلاق حرفه ای

9/ 9/ 1396

اعضای هیئت علمی

خانم دکتر لیلا افشار

سالن غدیر

3

اخلاق حرفه ای

30/ 9/ 1396

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

آقای دکتر علی صابر

سالن غدیر

4

اخلاق در پژوهش

28/ 10/ 1396

اعضای هیئت علمی

5

اخلاق در پژوهش

10/ 12/ 1396

اعضای هیئت علمی و

دانشجویان تحصیلات تکمیلی