ان الحسین مصباح الهدی و سفینه النجاح  .

به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید
 

10:02:34 PM 1398 / 06 / 30
 

لیست اعضای کمیته  سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

دانشکده های بهداشت،  پرستاری و مامایی و پیراپزشکی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

آقای دکتر محسن تقدسی

رئیس کمیته

2

آقای دکتر علی صابر

دبیر کمیته

3

آقای دکتر غلامرضا مصطفایی

پژوهشگر

4

خانم زهرا کرمی

نماینده مردمی

5

خانم دکتر فاطمه رنگرز جدی

عپژوهشگر

6

آقای دکتر حسین اکبری

اپیدمیولوژیست

7

آقای دکتر اکبر علی اصغر زاده

پژوهشگر

8

حجت الاسلام آقای یوسفی

روحانی

9

جعفر سبزیکار

عضو حقوقی