اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

2:39:12 PM 1401 / 05 / 17
 

لیست اعضای کمیته  سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

دانشکده های بهداشت، پرستاری ومامایی و پیراپزشکی

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

آقای دکتر محسن تقدسی

رئیس کمیته

2

آقای دکتر علی صابر

دبیر کمیته

3

آقای دکتر غلامرضا مصطفایی

پژوهشگر

4

خانم زهرا کرمی

نماینده مردمی

5

خانم دکتر زهرا تقربی

پژوهشگر

6

آقای دکتر حسین اکبری

اپیدمیولوژیست

7

آقای دکتر اکبر علی اصغر زاده

پژوهشگر

8

حجت الاسلام آقای یوسفی

روحانی

9

جعفر سبزیکار

عضو حقوقی