به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

2:33:34 AM 1397 / 12 / 01
 

لیست اعضای کمیته  سازمانی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی

دانشکده های بهداشت،  پرستاری و مامایی و پیراپزشکی

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

1

آقای دکتر محسن تقدسی

رئیس کمیته

2

آقای دکتر علی صابر

دبیر کمیته

3

آقای دکتر غلامرضا مصطفایی

عضو کمیته

4

خانم زهرا کرمی

عضو کمیته

5

خانم دکتر فاطمه رنگرز جدی

عضو کمیته

6

آقای دکتر حسین اکبری

عضو کمیته

7

آقای دکتر اکبر علی اصغر زاده

عضو کمیته

8

حجت الاسلام آقای یوسفی

عضو کمیته

9

رضا کردی

عضو کمیته