اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

6:37:27 AM 1399 / 03 / 10
 
 

20 ابان ماه تا 10 آذر ماه97

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبداء و بارگذاری مدارک لازم

11 آذرماه تا 25 آذر ماه 97

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو

26 آذر ماه  تا 10 دی ماه 97

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دنشگاه مبداء

11 دی ماه  تا 23 دی ماه 97

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد وویرایش توسط دانشجو

24 دی ماد ماه  تا 8 بهمن ماه 97

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

 

     دانشجویانی  که تقاضای میهمانی / انتقالی  / تغییر رشته آنها در شورای آموزشی گروه و دانشکده موافقت گردد می بایست  نسبت به ثبت درخواست خود طبق بازه زمانی تعیین شده اقدام نمایند.