به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

11:38:08 AM 1397 / 07 / 24
 
 

15 اردیبهشت ماه تا 15 خرداد ماه97

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبداء و بارگذاری مدارک لازم

16 خردادماه تا 26 خرداد ماه 97

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو

27 خرداد ماه  تا 27 تیرماه 97

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دنشگاه مبداء

28 تیر ماه  تا 7 مرداد ماه 97

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد وویرایش توسط دانشجو

8 مرداد ماه  تا 7 شهربور ماه 97

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

 

     دانشجویانی  که تقاضای میهمانی / انتقالی  / تغییر رشته آنها در شورای آموزشی گروه و دانشکده موافقت گردد می بایست  نسبت به ثبت درخواست خود طبق بازه زمانی تعیین شده اقدام نمایند.