به وب سایت دانشکده پرستاری و مامایی کاشان خوش آمدید

5:32:14 PM 1397 / 09 / 24
 
 

20 ابان ماه تا 10 آذر ماه97

ثبت نام دانشجویان متقاضی در دانشگاههای مبداء و بارگذاری مدارک لازم

11 آذرماه تا 25 آذر ماه 97

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مبداء و ویرایش توسط دانشجو

26 آذر ماه  تا 10 دی ماه 97

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دنشگاه مبداء

11 دی ماه  تا 23 دی ماه 97

بررسی مدارک و اعلام نقص توسط دانشگاه مقصد وویرایش توسط دانشجو

24 دی ماد ماه  تا 8 بهمن ماه 97

اتمام فرصت ویرایش دانشجویان و رسیدگی و اعلام نتیجه توسط دانشگاه مقصد

 

     دانشجویانی  که تقاضای میهمانی / انتقالی  / تغییر رشته آنها در شورای آموزشی گروه و دانشکده موافقت گردد می بایست  نسبت به ثبت درخواست خود طبق بازه زمانی تعیین شده اقدام نمایند.