اندیشیدن در زندگی‌ نقش مهمی دارد. اندیشیدن به نگرشمان شکل می‌دهد. با اندیشیدن می‌توانیم زندگیمان را دگرگون کنیم .

5:42:10 AM 1399 / 03 / 10
 

دانشجوی میهمان

به دانشجویی اتلاق می شود که با توافق دانشگاه های مبدأ ( دانشگاه کاشان) و مقصد (سایر دانشگاه ها) بطور موقت محل تحصیل
خود را تغییر دهد و تحت این ضوابط انجام می شود:

  1. از دوره روزانه به شبانه و برعکس ممنوع است.
  2. از دانشگاه حضوری به دانشگاه غیر حضوری و برعکس ممنوع است.
  3. از دانشگاه دولتی به دانشگاه غیر دولتی و بر عکس ممنوع است.
  4. دانشجو حداقل یک نیمسال تحصیلی خود را در دانشگاه مبدأ گذرانده باشد.
  5. واحدهایی که دانشجو به صورت میهمان در یک یا چند دانشگاه گذرانده است نباید از 40 درصد کل واحدهای دوره تجاوز کند.
  6. میهمانی چه بصورت تک درس و یا تمام وقت باید با اطلاع گروه آموزشی دانشگاه مبدأ و طبق شرایط دانشگاه مقصد باشد.

تعداد نیمسال های میهمانی در طول تحصیل

  •  دوره کارشناسی ناپیوسته حداکثر یک نیمسال در یک دانشگاه بطور تمام وقت
  •  دوره کارشناسی پیوسته دو نیمسال در یک دانشگاه بطور تمام وقت

ثبت نمرات درسی دانشجوی میهمان

  •  واحدهای دانشجوی میهمان در یک یا چند دانشگاه عیناً در کارنامه او در دانشگاه مبدأ ثبت می شود.
  • نمرات آنها در محاسبه معدل نیمسال و معدل کل ثبت می شود.

حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد

حداقل نمره قبولی دانشجوی میهمان در دانشگاه مقصد 12 (دوازده تمام ) می باشد و واحدهایی را که دانشجو در دانشگاه مقصد با نمره
کمتر از 12 گذرانده است باید مجدداً بگذراند.

مدرک فراغت از تحصیل دانشجو میهمانی
توسط دانشگاه مبدأ صادر می شود.